I h 11 4 I Ook nu was. daar het aantal aanvragen dat der beschik bare plaatsen overtrof, eene schifting onder de sollicitanten noodzakelijk en kon slechts ten deele aan het verzoek om plaatsing worden gevolg gegeven. Beter bewijs voor den bloei van het Conservatorium en voor den goeden roep, waarin het zich mag blijven verheu gen, is dan ook niet aan te voeren, en aan Directeur en Leeraren mag een woord van dank niet worden onthouden -- en vioolklassen aan mingevorderden dat het aantal leerlingen in de verschillende klassen ingedeeld, bedroeg 1160 en het aantal wekelijksche lesuren 425, tegen respectievelijk 1133 en 411 in het vorige jaar. Van de 326 leerlingen betaalden 215 schoolgeld en ont vingen 111 kosteloos onderwijs. Zes en zestig leerlingen kwamen van elders, te weten uit Almelo 1, Amsterdam 2, Apeldoorn 1, Arnhem 1, Assen I, Beverwijk 1, Breskens 1, Cassel 1, Delft 4, Deventer 1, Gorinchem 1, Gouda 1, Kampen 1. Leeuwarden 1, Leiden 5, Nijmegen 1. Pianezza (Turin) 1, Rosendaal 1, Rotterdam 9, Rijswijk 1, Scheveningen 17, Schiedam 2, Tiel 1, Utrecht 2, Voorburg 4, Voorschoten 1, Wildervank 1, Zoeterwoude 1 en Zwolle 1. Een en zestig leerlingen verlieten om verschillende redenen het Conservatorium. Acht en twintig leerlingen hebben het Conservatorium met eindgetuigschrift verlaten, waarvan aan 4 bovendien eene medaille werd toegekend, en één de Nicolaïprijs verwierf, te weten: I. a. voor piano (virtuositeit en onderwijskunst): de dames J. M. Reijs imet medaille) en S. M. B. Jongbloed; b. voor piano (virtuositeit): de dames M. J. ’t Hart, P. G. M. Stutterheim en R. C. den Hartogh; c. voor piano (onderwijskunst): de dames A. A. 0. Meijers, W. de Goede, J. W. Tierie, B. Coltof en de heeren Joh. de Zwaan en J. Gebhardt. II. Solozang: de dames J. M. E. Schot (met medaille bij loting), J. Palm. E. A. J. G. L. van Hasselt. S. P. Einthoven A. A. Muller, A. C. de Breij, T. M. A. de Waal, A. J. T. Claessen L. H. M. S. Quartero en Chr. M. H. Kruuk. III. Viool: de heeren G. F. W. van der Pas (met medaille) H. L. Krafft, R. C. Born en W. J. Dekker. IV. Klarinet: de heer G. Verhei) (met medaille); V. Trompet: de heer A. Spiero; VI. Compositie: mej. A. van Velthuijsen (Nicolaïprijs). d. Staat van het onderwijs. VERSLAG CONSERVATORIUM VOOR MUZIEK.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 257