11 E voor de lofwaardige wijze, waarop zij zich van hun gewich tige en niet altijd gemakkelijke taak blijven kwijten. De Commissie van deskundigen, die de eindexamens op ons verzoek bijwoonden en afnamen, bestond uit de heeren Hutschenruyter (Utrecht), Brandts Buys (Rotterdam), en van Groningen (Leiden). Uit hun uitvoerig rapport desbetreffend mogen enkele zin sneden hier eene plaats vinden. „In het algemeen blijkt uit de verrichtingen van de leer lingen, dat de aan het Conservatorium verbonden leeraren „hunne taak met ernst, toewijding, belangstelling en talent „hebben vervuld. De opleiding, welke aan de leerlingen ge- „geven wordt, is degelijk; z(j vermijdt eenzijdigheid, en heeft „blijkbaar ten doel eene zoo ruim mogelijke ontwikkeling „der muzikale gavenen ofschoon, zooals uit den aard der „zaak bij een zoo groot getal verschillende individuen te ver- wachten is, de eene leerling meer vatbaar voor het onder- „wezene is dan de andere, mag toch met voldoening worden „geconstateerd, dat de goede hoedanigheden van het onderwijs „tot in de eenvoudigste prestatiën merkbaar w'aren”. Waar enkele opmerkingen niet werden weerhouden, die wij zullen ter harte nemen, luidde het oordeel der deskun digen over de verschillende klassen onverdeeld gunstig: van de ensembleklasse voor blaasinstrumenten en de orkestklasse heet het o.a.„Deze beide klassen, die hetzelfde groote doel „nastreven, van de leerlingen practische oefening in het „orkestspel te geven, gaven wel het beste te hooren, wat de „examens opleverden. Mooie toon, goede voordracht, fraaie „nuanceering, zelfs eene niet geringe slagvaardigheid bij het „begeleiden van solisten, gaven aan de prestatiën een zeer „bizonder cachet en verhieven ze verre boven wat men van „leerlingen redelijkerwijs mag verwachten”. Ook deed zich dit jaar het verblijdend verschijnsel voor, dat niet minder dan vijf leerlingen deelnamen aan de com positieklasse; eene er van. Mej. van Velthuysen, verwierf bij het eindexamen den Nicoïaïprijs. De einduitvoering op 21 December had ook nu weder een groot aantal belangstellenden gelokt, die het Gebouw voor K. en W. geheel vulden. De uitvoering verliep naar wensch, en onze Voorzitter herdacht de lotgevallen van het afgeloopen jaar, terwijl hij den vertrekkenden een hartelijk vaarwel toeriep en ze niet zonder een bemoedigend woord voor de toekomst liet scheiden. De door hem ingestelde medaille reikte hij uit aan: Mej. Keys (piano), Schot (zang, bij loting) en aan de heeren van der Pas (viool) en Verhey (klarinet). Reeds boven werd aan gestipt, dat Mej. van Velthijysen den Nicoïaïprijs voor com positie zich mocht toegewezen zien. 5 VERSLAG CONSERVATORIUM VOOR MUZIEK.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 258