11 Muziek en Instrumenten. f. Financiën. e. Aangeschaft werden 1 trompet, 1 trombone en 1 hobo; voorts enkele muziekwerken, die voor het onderwijs nood- zakelyk bleken. (w. g.) dat de uitgaven hebben bedragen: aan Nad. slot 1906 Jaarwedden Muziek en Instrumenten Meubilair Schoonhouden, vuur en licht Examen Voordrachten Druk- en schrijfwerk, enz. Bijstand orkestklasse Onvoorzien f 16.000.— 3.250.— 2.250.— 100.- 24.829.90 f 46.429.90 f 46 614.75 zoodat de rekening sluit met een nadeelig saldo van f 184.85. Uit de Rekeningen Verantwoording van het Pensioenfonds, die ook aan de goedkeuring van Uwe Excellentie wordt on derworpen, blijkt dat de rente van het kapitaal heeft bedragen f 5330.— en dat aan 12 pensioentrekkenden werd uitbetaald f 2712,46s. 's-Gravenhage, 31 Maart 1908. De Commissie van Toezicht over het Koninklijk Conservatorium voor Muziek: Fock, Voorzitter. Voor eensluidend afschrift, De Secretaris, V. ZüYLEN V. NYEVELT- 54.66 42.091.29 1.157.04 477.10 1.370.03 382.15 342.35 665.13 75.- Uit de Rekening en Verantwoording over 1907, die Uwe Excellentie ter goedkeuring wordt aangeboden, blijkt dat de ontvangsten hebben bedragen: aan Rijksbijdrage Subsidie der Provincie Gemeente bijdrage Cecilia Schoolgelden 6 VERSLAG CONSERVATORIUM VOOR MUZIEK. 5? n nihil V. ZüYLEN V. NYEVELT, Secretaris.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 259