1 f 12 2 I De afzonderlijke waterkelder van filter I. waarmede het vorig jaar was begonnen, werd dit jaar geheel in orde ge bracht. terwijl tevens de dammen tusschen de filters en wanden van de laatste werden nagezien en in goeden toe stand gebracht. Voor meerdere luchting van het water en ten einde altijd een gelijkmatigen tegendruk op de pompkleppen der laagdruk- pompen te verkrijgen werden overstortkolken gemaakthier door is tevens de goede werking der pompen te controleeren. De aan het einde des jaars vernomen klachten over een grondsmaak aan het water, samenvallende met hevige vorst na eene vochtige periode, maakten, dat de werking der filters aan een nauwkeurig onderzoek werd onderworpen. Hierbij bleek, dat het flltreeren op uitnemende wijze geschiedt en dat de hoedanigheid van het water op scheikundig en bacteriologisch gebied volkomen is. Bij onderzoek is gebleken, dat de grondsmaak, die gedu rende korten tijd werd waargenomen, uitsluitend te wijten was aan eene onvoldoende inwerking van lucht (zuurstof) in de verzamelkom, tengevolge van de aldaar ontstane ijskorst. De bovengenoemde grondsmaak, die slechts een paar dagen aanhield, moet echter niet verward worden met een veel erger ongerief, de smaak afkomstig van de geasphalteerde binnenwanden van de buizen, die ook door het geringe zuur stofgehalte wordt teweeggebracht, doch daarom zoo lang aanhield, omdat de uitbreidingen van het buizennet in de laatste jaren buitengewoon groot zijn en niet in verhouding zijn gebleven met de toeneming van het verbruik. In het tiental jaren van 1898 tot en met 1907 werd n.l. het buizennet, dat bij den aanleg eene lengte had van 64.289 Meter, 31 December 1898 van 166.414 Meter, verlengd werd met niet minder dan 93.186 Meter hoofdleidingen, terwijl de toeneming van het verbruik in hetzelfde tijdperk niet meer bedroeg dan 7.739.000 7.309.000 430.000 M zoodat de uitbreiding van het buizennet sedert 1898 in per centen 9 maal grooter is dan de toeneming van het ver bruik. Het gevolg van deze wanverhouding is eene slechte circulatie, niet alleen tengevolge van lange leidingen in de talrijke straten, waar het verbruik zeer gering is, maar ook, dat aan het buizennet eene veel grooter capaciteit is gege ven dan voor het waterverbruik in engeren zin noodig zou zijn, doordat de Duinwaterleiding moet voorzien in de be hoefte van de Brandweer. Maatregelen zijn echter beraamd om het bezwaar van J b. Filters. VERST,AG DER DUINWATER LEIDING,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 261