12 RAPPORT omtrent het bacteriologisch onderzoek. RAPPORT omtrent het bacteriologisch en het schei kundig onderzoek van het duinwater over 1907. Voor het jaar 1907 weid het bacteriologisch onderzoek van het duinwater opgedragen aan ondergeteekende, die gedurende de eerste 3 maanden van dat jaar zelf het onderzoek niet kon verrichten en overdroeg aan Dr. G. van Houtum te ’s-Gravenhage. Over de methode van het onderzoek valt geen nieuws te vermelden, hiertoe wordt verwezen naar het Rapport van 1906. Alleen werd er steeds een grooter hoeveelheid water qualitatief op de aanwezigheid van coli-baccillen onderzocht. Dit geschiedde geregeld 2 keer, een enkele maal 3 keer per maand voor het water uit de leiding, welk water op zeer verschillende plaatsen werd opgevangen. De genomen en onderzochte hoeveelheid bedroeg 300 cM3 per keer. Steeds werd dit water in orde bevonden. De filtratie van het water werd elke maand een keer in haar verschillende stadia onderzocht. Deze stadia zijn: a. het water in het open kanaal bij het Pompstation in de duinen b. het water in de loopgraven om de filterbekkens No. 1 of No. 3; c. het water op een der filterbekkens, voor het gefiltreerd is d. het gefiltreerde water uit dat filter. Vaker werd in de plaats van het gefiltreerde filterwater van één filter het water geput uit een der twee reinwater- kelders, waar het verzamelde water uit alle filterbekkens in komt. Dit werd gedaan met het doel om, in geval er in dit verzamelde gefiltreerde water verontreinigingen (bacteriën) zouden zijn gevonden, die voor de gezondheid schadelijk zyn, nader te onderzoeken welk filter de bron dezer verontreini ging was. Dit laatste bleek nooit noodig te wezen. Bacterio logische gronden om het gefiltreerde water, in welk bekken ook, met het oog op de gezondheid af te keuren, bleken er nooit te bestaan. Werd er in de leiding in de Gemeente ergens een grooter aantal bacteriën gevonden dan zulks gewoonlijk het geval

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 275