12 14 was, dan werd hiervan een bericht aan den Directeur der Duinwaterleiding gezonden. De filters aan het Pompstation werden in overleg met de aldaar aanwezige rooster gekozen. 1 In het open kanaal in de Duinen werden in 1907 gemid deld per cM3 water gevonden 900 gelatine niet vervloeiende bacteriën, 65 gelatine vervloeiende bacteriën en 20 schimmels. In het water der loopgraven, welke om de beurt werden onderzocht, zijn gemiddeld gevonden: 801 gelatine niet vervloeiende bacteriën en 43 gelatine wel vervloeiende bacteriën, benevens 3 schimmels op 1 cM3. Het water der reinwaterkelders bevatte gemiddeld per 1 cM3 water: 23 gelatine niet vervloeiende en 3 gelatine vervloeiende bacteriën, benevens 1 schimmel. Over het algemeen was het bacteriegehalte van dit water geringer dan het gemiddeld cijfer aanduidt. De maand Augus tus gaf het getal: 144 gelatine niet vervloeiende, 2 gelatine vervloeiende bacteriën en 2 schimmels per 1 cM3 water. Hierdoor is het gemiddelde eindcijfer minder fraai gewor den. Daar er ook in deze maand geen coli-baccillen in 250 cM3 water werden gevonden, evenmin typhus baccillen of ver wante soorten, werd ook deze proef goedgekeurd. Het ongefiltreerde water op de filterbekkens leverde per 1 cM3 een gemiddelde van: 415 gelatine niet vervloeiende baccillen, 49 gelatine vervloeiende baccillen en 7 schimmels. In de maand Juli werden er in het leidingswater in de stad (kraan laboratorium Gemeente Ziekenhuis) veel bacteriën gevonden, n.l.: 338 gelatine niet vervloeiende bacteriën op 1 cM3. water, 9 gelatine vervloeiende en 1 schimmel. Hiervan werd de Directie der Gemeente-Duinwaterleiding verwittigd, terwijl er tevens aan toe werd gevoegd, dat er geen voor de gezondheid schadelijke bacteriën in waren ge vonden. Het hooge eindcijfer voor deze rubriek vindt hierin zijn oorzaak. Dit cijfer is VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. L

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 276