12 63.500,- of 81,6 10.500,- of 4 1.300,—. By eene vergelijking tusschen de bed rijfsuitkom sten van 1906 en 1907 valt rekening te houden met de gewijzigde inrichting van de begrooting, waarop de bedrijfsrekening aansluit. Het netto winstsaldo, bedragende 179.998,— bedroeg over 1906 143.161, en is dus toegenomen met36.837,— of ruim 25 Tot deze vermeerdering droeg bij een toeneming der baten met rond f 58.000,of 6 3 waarvan de waterlevering volgens meter metf 14.000,— of 3,9 28.000,- of 6.5 6.000,— of 9,7 5.000,— of 8,3 andere waterlevering met huur van watermeters met huur van diensthuizen met Bovendien komt op deze bedrijfsrekening voor de eerste maal een post voor ten bedrage van f 5.672,wegens door de Gemeente vergoede rente van bij den Ontvanger in be waring gegeven gelden van het Bedrijf. Van de lasten stegen in 1907 de: kosten der exploitatie met 50.600,— of 22,9 rente met uitkeering aan de Gemeente met. terwijl minder afgeschreven werd De groote toeneming der rente is op f 4.000,— na te verklaren uit de rente-berekening over de reserve, waartoe in 1906 werd besloten. Daar vroeger werd afgeschreven op den aanschaffingsprijs der bezittingen per 31 December en in 1907 voor het eerst per 1 Januari van het afgeloopen jaar, was het bedrag, waarvan afgeschreven werd, in 1907 gelijk aan dat in 1906, verminderd met de in 1906 geheel afgeSchreven bezittingen. De aanzienlijke stijging van „kosten van exploitatie” is voor een deel het gevolg van uitbreiding van het bedrijf. Zoo steeg de post „jaarwedden” met ƒ6.400,of ruim 10%, waarvan 3.500,— wegens uitbreiding en het overige wegens bevordering of weddeverhooging van personeel. Voor steen kolen werd 3.700,meer uitgegeven, waarvan 800,— wegens meerder verbruik en ƒ2.900,— wegens prijsverhooging. In verband met de uitbreiding van het buizennet vorderde het onderhoud der bestratingen f 2.000,— meer. Daarnaast vereischt het onderhoud van de verschillende onderdeden van het bedrijf steeds grooter uitgaven. Hieruit is hoofdzakelijk te verklaren de stijging van het onderhoud der dienstleidingen met f 9.200,— (63 het onderhoud r> f n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 283