12 24 Burgemeester en Wethouders van ’s-Gravenhage, SWEERTS. De Secretaris, E. EVERS. van gebouwen en hoog-reservoir aan het Pompstation met f 9.600,— (121 hieronder is begrepen de bouw van een loswal aan de Sprank), der watermeters met f 4.200,— (19°/o). Daarentegen werd minder besteed aan onderhoud van het gebouw aan de Prinsegracht, in verband met de aanstaande overbrenging der bureaux naar een nieuw gebouw en omdat er in 1906 vrij belangrijke onderhoudswerken waren uitgevoerd. Een derde oorzaak van stijging van .kosten van exploi tatie'1 is de gewijzigde boekhouding. Uitgaven, die vroeger ten laste van uitbreiding werden gebracht, doch als exploi tatiekosten zijn te beschouwen, worden nu als zoodanig geboekt. Hieruit is ten deele te verklaren de stijging van het onderhoud der kanalen en filters met f 3.800,—, en ook de aanzienlijke stijging van het verlof- en ziekengeld met f 3.100,— of 95 De stijging met f 600,— der kosten, voortvloeiende uit de Ongevallenwet, vindt haar oorzaak in de omstandigheid, dat voor de eerste maal een bedrag is gereserveerd voor de reke ning der administratiekosten, welke altijd veel later inkomt. De post „Openbare dienst” verminderde met f 4000,— ten gevolge van het niet leggen van leidingen in perceelen eerste klasse en het plaatsen van minder brandkranen. Verschillende posten der balans-rekening worden in de aan het Verslag toegevoegde „Financiëele mededeelingen” nader toegelicht. De groote magazijn voorraad (f 46.000,— meer dan het vorige jaar) is te verklaren uit de aanwezigheid van een aantal buizen, die moeten dienen voor een transportbuis ten behoeve der werken in de duinen. Gewezen zij ten slotte op de uitwerking van een scherper j toezicht op het waterverbruik in de scholen, waaraan is toe te schrijven, dat voor rond f 10.000,— minder water is ver bruikt dan in het voorafgaande jaar, en voor f 15.000,— minder dan in 1905. VERSLAG DER DUINWATERLEIDING.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 284