f 12 12 r Ijk 27 bedrag Meer dan Minder dan Arti- nede de der BATEN. i begroot is. kei. begroot is. Totaal. 838.1 838.826,— Te leveren duinwater f 10.201,14 65.: 71.400,62 f 6.246,62 Huur van watermeters 5.483,97 64.' I Huur van toevoerbuizen. III. IV. 25.3 25.500,— 7.156,26 V. Menu Memorie. 5.672,09 I, 5.672,09 Menu Memorie. Opbrengst van diversen. VI. 2231 f 310.256,36s Buitengewone ontvangsten. 1.216W56365 \f 1.304.158,365 ƒ1.304.344,26 17.543,295; 17.357,40 65.154,— r 64.422,- I 828.624,86') rooting lerhoogd. werkelyke baten. 18.343,74 der ba geraai bij d begroot Restitutie door de Gemeente van de kosten wegens openbaren dienst 2'/i pCt. Rentevergoeding voor in de Gemeente kas gestorte gelden 140,61s BI o 69.905,97 140,615 26 verslag der duinwaterleiding. I. II. n n r> n n p6,36s -1) f 310.256,365 VII. n Raadsbesluit i n s Mi i VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. ■O Raadsbesluit van 24 December 1906 metf 35.100,— debeeluit van 22 April 1907 met de niet verwerkte gelden over 1906 6.506,365 6 Mei 1907 met39.200- 27 Mei 1907 met3.700,- 11 November 1907 met350,— 25 November 1907 met2.400,— f 87.256.36» 9 De mindere opbrengst is toe te schrijven aan het verminderd waterverbruik in de openbare lagere scholen: aan de hand van het verbruik in 1905 was voor 1907 op eene bijdrage van de Gemeente gerekend ad ƒ97.450.-; op 31 December 190» was de Gemeente echter slechts schuldig f 75.977,90.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 286