12 r 44 i Vergelijking tusschen de jaren 1905, 1906 en 1907. 1907 1906 1905 f 135.537,04 4 77.730,60 f 77.671,83 3.145 3.390,— f Ontvangsten Uitgaven Saldo Gebruikt als volgt: Renten Afboeking disagio lee- ningen Aan de Gemeente (voor retributie, verg, be heer en saldo winst) Afschrijvingen Reserve Jaarwedden en loonen Exploitatie Pompstation Onderhoud watermeters, bui zennet, diensthuizen enz. Algemeene onkosten Onvoorziene uitgaven. 1906 66.639,785 65.159,09 ƒ917.864,18 2)1 f 970.07‘2,06s21 j I 221^211,99 2) 271.887,90 2j ƒ696.652,19 698.184,16s 1-950,— 271.887,90 - i 7851)00,785 I 205.682,795 579.317,99 Stegen de exploitatie-ontvangsten in 1907 (zie blz. 42 Financieele mededeelingen) dus met 52.207,885 hierbij is op te merken, dat de Gemeente, door het verminderd water verbruik in de openbare lagere scholen, in 1907 minder in de ontvangsten bijdroeg dan in 1906 de exploitatie-uit- gaven namen toe met 50.675,91. 423.600,— 120.426.72 71.504,87 3) 696.652,19 73.826.425 33.509,665 200,73 269.937,90 Reserve dubieuse debiteuren 443.597,27 119.049,855 57.917,11 29.878,55 87,50 219.682,03 s 1.529,95s 221.211,99 698.184,16s I ----^= 321.912,50 117.590,19 58.998,47 579.317,99 De kosten der exploitatie bedroegen in: 1907 74 467,705 87.933,375 VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. tf T) n n n M „Restitutie door de Gemeente” dier f 69.743,98* - f 10.745,51*. 2) „Kosten van openbaren dienst” tegen kosten laten wegvallen. f 98.943,51 f 27.438,64. 4) Waarin begrepen rente over het gereserveerd kapitaal ad f 59.567.57 en waarvan afgetrokken de gekweekte rente van kasgeld ad 5.672,09

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 297