12 J 45 Uitbreidingen. a. 241.316,76 c. e. 13.908,55 11.434,36 i. 6.506,36s 35.242,16 s f 33.568,15 s 6.506,36 s 35.644,02s 68.798,446 73.676,976 3.973,20 f 276.844,84 h. Kosten van een nieuw gebouw voor bu- reelen, magazijnen en werkplaatsen (waaronder voor aankoop van grond aan den Zuid-Binnensingel en aan de Spijke- makersstraat f 73.278,21) Kosten van aankoop enz. van perceelen aan de Ammunitiehaven (waaronder voor aankoop van grond f 3.937,17s). 598,96 f 199.194,66 s Niet verwerkt was op 1 Januari 1907 volgens de „Rekening van ontvangsten en uitgaven over 1906” aan leeningsgelden Tegen eene rente van 4 °/c ’sjaars werd van de Gemeente geleend (toegestaan bij Raads besluiten van 30 October 1906, 24 Dec. 1906, 22 April 1907, 6 Mei 1907, 27 Mei 1907, 11 Transporteeren f Watermeters. Geplaatst werd in 1907 voor een waarde van f 276.960,786 Terugontvangen werd uit verwisseling en reparatie een aantal meters, vertegen woordigende een waarde van Zoodat de waarde der geplaatste meters toenam met b. Uitbreiding van het buizennet c. a. Aansluiting van perceelen (Uitbreiding „Diensthuizen c. a.”) d. Nieuwe spranken voor uitbreiding van de prise d’eau en werken, strekkende tot afwerking der watervang (Uitbreiding „Watervang c. a.”) Voltooiing van den schoonwaterkelder aan het Pompstation en eenige daarmede in verband staande werken (Uitbreiding „Filters en schoonwaterkelders” en „Gas verlichting op de terreinen a/h Pomp station”) f. Het maken van een schaftlokaal voor de werklieden aan het Pompstation (Uitbrei ding „Gebouwen c. a.”) g. Vergrooting van de bergplaats aan het Pompstation (Uitbr. „Gebouwen c. a.”) VEESLAG DER DUINWATERLEIDING. r w n 7>

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 298