I I 12 1 f f i Gebouwen c. a. in de dui- nen en aan de Sprank s 52 53 DER DUINWATERLEIDING. VERSLAG t uitbreiding en de d; Afsc hr ij vingen HOOFD VAN BOEKING. Totaal 1 12.033,32 240.560,54 n 1.142.664,5 256.262,96 j 33.568,155 1 11.090,96 1.109.096,23 267.353,92 875.310,465 n n n n 342.1691 1 59.596.71 12.221,555 329.948,0(15 62.896,19 279.273,37 n n n n n r> 1.894.214, 2 776.754,94 813.264,465 1.081.010,22 n n i'/2 833.310,425 438.683,21 n 429.869,38 n n 35.644,025 n r> 1.6SÏ, 5 1.687,— n 1.687,- n n 73.278/ 73.278,21 n n 3.931 n 3.937,175 n 398 n 398,765 36,025 36,025 n f 119.049,855 i 2.341.282,235 f 276.844,84 ƒ3.584.063,705 locht dus niets, 98°/o afgeschreven; 398,765 fl T) f 521.4145 432.419,- 5 5 2 o 10.188,825 8.649,58 r> n n n n r> n 6.403,065 281.494,885 32.279,665 33.313,07 2.412.— 8.015,15 73.278,21 3.937,175 I 36.509,525 2) 26.198,70s I Bedrag Op 31 December!! 4 2 1 1 2 op 1 Januari 1907. 6 44.529.! 49.721.- 3.600.. 9.77Ü 44.529,80 49.721,— 3.600,— 9.774,57 11.359.54 15.910,72 1.152,— 1.563,93 Vermeerderd in 1907 met: 3 12.250,135 16.407,93 1.188,- 1.759,42 3.299,48 890,595 497,21 36 195,49 n r> 220.262,67 Bedrag op j 1 Januari 1907- 2 14.229.05 486.895,56 711,45» 3) 20.782,03 totaal op 31 December 1907.1 8 n 7.825,985 I 241.044,70 I Grond aan den Zuid-Bin- I nensingel en de Spijker- makersstraat Grond aan de Ammunitie- haven Kosten gemaakt ten be hoeve van den bouw van nieuwe bureelen enz. j Kosten gemaakt ten be- hoeve van den bouw van j een bergplaats c. a. aan de Ammunitiehaven ƒ5.648.501,10 509.441,22 432.479,— VERSLAG DER DUINWATERLEIDING. [s gehad hebbende afschrijvingen over de jaren 1874—1907. 234.784,72 I 240.560,54 Bedrag op 31 December 1907 na aftrek der afschrijving. 9 --1 2.222.232,38 j over 1907. 7 Gegoten ijzeren buizennet met afsluiters enz. Diensthuizen met koperen kranen enz Telephoonkabel naar het pompstationI Watermeters Gasverlichting van de terrei nen a/h. pompstation c.a. ijksche rijving I' in enten, j 5 I wegen en «ruggen Stapelplaats aan de Sprank. Huis Kanaalweg 112/114 1.825.476,24 Stoompompwerktuigen. Watervang met toebehoo- ren in de duinen Filters en schoonwater- kelders Omheining der filters en afsluiting hoofdkanaal i Wegen en bruggen I Totaal 1) Berekend van de in kolom 2 vermelde bedragen. 2) Op 1 Januari 1907 was reeds f 74.690,62s geheel, ƒ28.633,04 voor 3) Op 1 Januari 1907 was reeds ƒ71.255,— geheel afgeschreven. OVERZICHT van de kosten van aanleg en 412,484,50s 7.114,53 68.798,445 35.242.165 868.552; 14.229, 522.539, f 276.500,995 183.268,88 I f 5.925.34Ï van be I w van het laatste slechts hot restant ad ƒ470,665 worden afgeschreven. 286.689,82 n 191.918,46

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 304