29 Instructie voor de Ambtenaren, werkzaam ten kantore van den Gemeente-ontvanger, vastgesteld 1G April. Verordening tot wijziging van de Verordening, regel- lende den werkkring en de verplichtingen van de ambte naren ter Gemeentesecretarie, vastgesteld 10 Mei. Wijziging van de algemeene Voorwaarden, behoorende bij de bestekken voor de Gemeentewerken, vastgesteld 21 Mei. Voornaamste in den Gemeenteraad behandelde onderwerpen. Behalve de vorenvermelde verordeningen, de aan- en verkoopen, verhuringen en verpachtingen enz., in Hoofdstuk V te noemen en de onbewoonbaarverklaringen in bijlage 43 vermeld, kunnen de volgende in Uwe vergaderingen behandelde onderwerpen als de meest belangrijke worden aangemerkt. 7 Januari. Machtiging verleend aan Burgemeester en Wethouders tot de onderhandsche uitgifte van 1000 obligaties, ieder groot f 1000, van de 3'/2 geldleening, anno 1906, van ten hoogste f 10.000.000, tegen den koers van 97 */2 Aangenomen het voorstel om te besluiten tot den aanleg van een haven met opslagplaats voor petroleum enz. bij den Trekvliet; tot den aanleg van straten en tot het voorbereiden van onteigeningen dientenbehoeve. Gewijzigd aangenomen het voorstel tot verbetering van den toestand van en bij de Wassenaarschestraat. Aangenomen het voorstel om met de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen aan te gaan eene regeling betreffende de Schenksloot. Aangenomen het voorstel tot beschikbaarstelling van gelden voor kosten van het pensioenbureau en voor een bijdrage van f 25000 door de Gemeente aan het pen sioenfonds. 14 Januari. Ter overweging in handen van Burge meester en Wethouders gesteld een adres van bestuur- deren van de ’s-Gravenhaagsche Gymnastiek-onder- wijzers-vereeniging, met verzoek in het vervolg bij den bouw van nieuwe scholen rekening te willen houden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 30