.30 21 Januari. Voortzetting der beraadslaging over den dienst der Publieke Werken, enz. De beraadslaging wordt geschorst. Goedkeuring van het voorstel tot financiöele regeling van de kosten voor het gehouden onderzoek naar den toestand van de Visschershaven. met de jongste behoeften van het gymnastiekonderwijs. Aangenomen het voorstel tot goedkeuring van den bouw eener houten hulpschool aan de Van Ostadestraat. Beraadslaging over het rapport naar aanleiding van de motie van de Raadsleden Edersheim c. s., betreffende de organisatie van den dienst der Publieke Werken. Motie van de Raadsleden de Wilde c. s., betreffende het geven van meerdere zelfstandigheid aan den dienst der plantsoenen, met het daaromtrent uitgebrachte rapport en eene nota van het Raadslid Van Zuijlen van Nijevelt. Motie van het Raadslid Bik, betreffende de organisatie van het gemeentelijk grondbedrijf. Motie van de Raadsleden Repelaer van Driel en R. A. van Sandick, betreffende het beheer der plantsoenen. De beraad slagingen worden geschorst. Goedgekeurd het bouwplan der dubbele school aan de Wouwermanstraat. 4 Februari. Voortzetting der beraadslaging over den dienst der Publieke Werken enz. Aangenomen worden de motie van de Raadsleden De Wilde a.s., betreffende het geven van meerdere zelfstandigheid aan den dienst der plantsoenen, de motie van het Raadslid Van Liefland, strekkende om voortaan bij de door Burgemeester en Wethouders uitgebrachte preadviezen zooveel doenlijk over te leggen, de daarop betrekking hebbende rapporten en adviezen van de daarbij betrokken Directeuren en Commission en het betrekkelijk voorstel van Burge- 2S Januari. Voortzetting der beraadslaging over den dienst der Publieke Werken, enz. De beraadslaging wordt geschorst. Goedkeuring van het voorstel tot aanvaarding eener vergunning van den Minister van Waterstaat, om te maken en te hebben rails en draden in en boven een Rijksweg ten behoeve van lijn 7 der electrische tram. L

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 31