31 meester en Wethouders om het personeel van den dienst der Gemeentewerken uit te breiden met twee ingenieurs en éénen bouwkundige, allen in vasten dienst. 11 Februari. Besloten tot opheffing van het geheim eener in 1902 over aankoop van „Zorgvliet” gehouden besloten Raadsvergadering. Beraadslaging over het praeadvies op het adres van de Vereeniging „De Ambachtsschool” om vermeerdering van den Gemeentelijken steun. Motie van het Raadslid Ter Laan, strekkende om het ambachtsonderwijs van Gemeentewege te doen geven. De beraadslaging wordt geschorst. Verworpen de motie van de Raadsleden Ter Laan c.s. om, indien ontslag van tijdelijk personeel aan de Gemeentewerf noodig is, daarvoor in de eerste plaats in aanmerking te brengen de laatst aangestelden. IS Februari. Voortzetting der beraadslaging over het ambachtsonderwijs. De beraadslaging wordt geschorst. 25 Februari. Voortzetting der beraadslaging over het ambachtsonderwijs. Het voorstel wan Burgemeester en Wethouders om aan de Vereeniging „De Ambachtsschool te ’s Gravenhage” grond in erfpacht uit te geven, een voorschot te verleenen ten dienste van den voorgenomen bouw en eene jaarlijksche subsidie-verhooging te ver leenen, wordt aangenomen. De stemming over de ter zake betrekkelijke moties wordt uitgesteld tot de vol gende vergadering. Machtiging verleend aan Burgemeester en Wethouders om aan het personeel, verbonden aan de Gemeentetele- phoon, naar aanleiding van hun adres, d.d. 23 November, te berichten, dat bij eventueele naasting van het telephoon- bedrijf doorhet Rijk, de Gemeente voor de alsdan in ’s Rijksdienst overgaande ambtenaren en werklieden zal betalen, hetgeen zij moeten storten, om te worden Pensioensgerechtigden bij het Rijk, met dien verstande evenwel, dat bij het tot stand komen van eene alge- meene Rijkspensionneering voor alle Gemeenteambte naren, de ten opzichte van het personeel bij hettelephoon- bedrijf getroffen bijzondere regeling komt te vervallen. 4 Maart. De moties van de Raadsleden Ter Laan en ff.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 32