i -.1 By lage 14 VERSLAG van den tydelijken Inspecteur ter bestrijding der Cholera. 1 In antwoord op uw schrijven van 9 Januari 1908. no. 511, Afd. A.Z. met het verzoek om U de noodige gegevens te verstrekken, voor zooveel mijn dienst betreft, ten behoeve van het jaarlijksch verslag van den toestand der Gemeente over het jaar 1907, heb ik de eer U het volgende te berichten. De kostelooze ontsmetting van Gemeentewege van woningen en goederen bij het voorkomen van besmettelijke ziekten in de wet genoemd werd in 1907 in klimmende mate toegepast. Die toenemende toepassing der ontsmetting was voor een deel het gevolg van de meerdere aanvraag der behandelende geneesheeren onder de min- en onvermogende bevolking tot reiniging der perceelen en goederen na het genezen zijn der lijders. Voor een deel werden de ontsmettingsmaatregelen reeds genomen tijdens de behandeling der ziektegevallen, nl. van febris typhoïdea. Na de goedkeuring van den behandelen den geneesheer' te hebben gevraagd en verkregen, worden nl. een paar tonnen in het perceel geplaatst, ter opneming van faecaliën en urine, en van het besmette linnengoed, welke Van de bij de wet op de besmettelijke ziekten genoemde, kwamen gevallen van roodvonk en diphtheritis bijna voort durend in een min of meer groot aantal voor. Zij kenmerkten zich echter niet door een bijzonder kwaadaardig karakter. Verder was febris typhoïdea wel niet in groot aantal, maar toch gedurende het grootste deel van het jaar sporadisch op te merken. Evenals in andere groote gemeenten van het land werden mazelen, influenza, kinkhoest in vrij groot aantal waarge nomen. Besmettelijke Ziekten. Ontsmetting.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 326