i i I 15 15 3 2 i t ilf LEGGER DER WEGEN EN VOETPADEN. BENAMING AANWIJZING LENGTE EN GEM1DH VAN DEN WEG RICHTING. BREEDTE. 7. 8. 5. 9. 4. 10. 3. 2. Br» Lengte. 954 Meter. 1ste. Loosduinscheweg. L 2- ld. Beeklaan. 413 Meter. ld. 2, 3. iMoerweg. De Gemeente ld. Idem. Idem. Idem. ld. bermen. te za- Meerder voort duinen. De Gemeente venhage. HEN, die het 1 beheer daarover voeren. l:var.ry« voetpM a bO C 8 a CB 2, 4. 5. Eigenaren van de be-l 1 ide D geniet- duiker n weg bij dens bepalingen klaan en volgens contract, onpalen. Gernidd ter, waal rijweg d breed isï en bet I langs van deni Meter, i Gemid' Meter. lOJió Mei over eei van H< en genii breedie lengte v: i gesloten. Eigenaren van ,-3 belendende gronden. NAAM der EIGENAREN van den weg, 2863.50 Meter, te za- Meter, dns 3201 tram»' temen. I ouder w. cemen- van het tonena-: 'Nieuw- 1 te 1 >ogen. OF VAN HET VOETPAD. jn houten' Eigenaren van Lb..i«iCU «au pg voor de belendende lan- iendende gronden, p van de deryen en bos- an Meer-jschen. 4. 6. Laan van Meerder- voorL 6, 7, Scheveningschewegi voetpad v. 420 rijweg Meter; 2e ged. Meter 'tot “~J 475 Meter. i Burgem. en I Contract met Langs dezen Weth. der Gem.' de belendende weg loopt de ’s-Gravenhage. eigenaren in 1693 Westlandsche gesloten. Stoomtram. Rijweg, bepuind, voetpad gedeeltelik en bermen. Rijweg, bepuind, voetpad gedeeltelijk en bermen. Rijweg, klinkerbe- st rating, trottoirs voor de bebouwde gedeelten, bermen en glooiingen. vaste i 's’Dravenhage. péren en hou- 8, 9, i 10. 11, 12. I Soort. Rijweg, klinker- straat, voet pad en berm van de; voor de brug, de Ge-’; remeente meente ’s-Gravenhag< h'ltrr. F“ CAN'KRIEN teenen brug, de Ge...w Sp langs ’s-Gravenhage. 'geniet-; )l ouder aai weg Tolhek. 1 ijzeren ileenen X X 1. HJZING i >n letter tekening van I wie nie, pet daarin Jen weg, ecen bet voetpad of del onderhoud is belast- «erken. kunstwerken. A Langs dezen i weg, doch buiten het gebied, loopt i nog een paar- denpad van 2M. breedte on een voetpad, breed 4 M. AANWIJZING van SOORT en KLASSE. Rijweg, klinkerbe- strating, voetpad, tramweg, bermen. Klasse. I Van de Loosdninsche brug tin een Zuid-westwaartsche i richting tot aan de grens van Loosduinen voor de Beeklaan. Van den Loosduinsch<‘weg 1ste ged. tot 1ste ?e in eene Noord-westeiykede Laan van Meter. 3 richting langs de Laan van Meerdervoort 13 Meter. IMeerdervoort tot in de-989 Meter met 1ste gd. bi «1 kAS fjVM. 4U.VW.' eu de duinen pad 1.M van het is de nu 3 Meter. 12.30 M< midd.. su midd. 6$ voetpad 2.25 Meter I ^^>D^n^e“»??SeLPe_Heer B. E. CAN rihoof KI1IEN van"de töor'do ’s-Gra-jBurg. en Weth. Akte van 20 der Gemeente Februari 1880 ’s-Gravenhage. tusschen de ge meente ’s-Gra-l venhage en Mr.; :D. M. M. Baron D’YVOIJ VAN MIJDRECHT, Intendant der domeinen van H. K. H. de Groothertogin VAN SAXEN WEIMAR. Den Heer B.E. CANKRIEN over den weg;* i de gemeente ’s-Gravenhage over de brug. Vermelding der NAAM VAN bewijzen en bescheiden omtrent den eigendom, het onderhoud of het beheer. Van den Loosduinscheweg iby de Beeklaan in eene iZuid-oostelijke richting tot aan de bmg over de Beek waterbrug. Van de Javastraat in eene Isteged.van gebogen richting Noord- de Javastraat i westwaarts tot aan het tol-j tot aan het van hek en vandaar in eene Tolhek 337.50:vw-te rechte lyn Noord westwaarts (Meter: 2deged. trottoin tot aan de Nieuwstraat te van hier totlged. -J Scheveningen. aan de Nieuw-[waai yai straat ^'tor Meter, imen c (Meter. De Gem. ’s-Gra- De Gemeente ’s*Gra-i venhage, behou- venhage. w bepalingen Liaan en volgens contract. Van de Zeestraat in Wes- 1858 Meter, itelyke richting tot aan del Beeklaan. LEGGER DER WEGEN EN VOETPADEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 329