r l 15 I I g ferkoal voetpad of de kunstwerken. L 6 LEGGER DER WEGEN EN VOETPADEN. BENAMING AANWIJZING AANWIJZING LENGTE EN GEMIW! RICHTING. van BREEDTE. 6. 7. 3. 2. 4. 5. 8. Lengte. Klasse. Soort. Br« gen. Idem. Idem. ld. jKanaalweg. Idem. 482.60 M. te mi<M..« Idem. Van den grintweg langs) 1024 M. rü- Idem. ld. Idem. voetpad. Idem. 2 Metf 598 Meter. Idem. ld. Inem. Idem. 1.75 M 360 Meter. Idem. 32. ld. ld. Idem. Idem. i'Van Stolkweg. 788 Meter. Idem. ld. Idem. 1ste gedeelte 1ste gei loosteïyke en” daarna Zuid-jpunt 589.50 M'rijweg wie met het onderhoud is belast. [Voetpaden langs de Waterpartij. Grintweg, voetpaden, aan beide zijden bermen. Laugs een gedeelte der Waterpartij op den beneden platten berm. rustieke! brug. De Gemeente venhage. 9. 33, 34. 31. 1L 29, 28, 25. 25. 30. 31, 28, 26. Beschelpt voetpad. Van den grintweg langs de Noordzijde van de Water partij in kronkelende Noord- oostelijke richting langs het Belvédère tot aan den Ka- naalweg. Voetpaden naar het Belvédère op het duin. Grintweg gedeeltelijk beschelpt. voetpad aan de Zuid- oostzijde. Voor de bebouwde gedeelten oen bestraat trottoir. 5 M.< over KJ en ver» tale M 12 ’Il'i 6,50 !tJ M. voetpafl rigens I Grintweg, voetpaden gedeeltelijk en bermen. NAAM VAN i HEN, die bet I ibeheer daarover! I voeren. I s-Gra Burgemeester en Wethouders der Gemeente ’s-Gra venhage. Weg langs de West Grintweg zijde van het Kanaal, en rijweg, bestraat met klin- kers en i i keien, voet ipad langs de* waterzijde, i bermen. Weg langs de Noord zijde van de Wa terpartij, genaamd Duinweg. Vermelding der j bewijzen en l I bescheiden omtrent den eigendom, het i onderhoud of het beheer. 17, 20, 25, 26, 27, ■g Li* UT gSf) VAN DEN WEG g-é OF VAN 3- i FUZINGa© «kXi EIG«NAREN denV weg, SOORT en KLASSE.) HET VOETPAD. I Deze weg is Iaangelegd in het jaar 1874. tot brug grintweg 5 -Waterpartij iged.khnkei Marcelisslop te Schevenin-498.50 M. tot ting 5 SL.I eindegrintweg: keienwst 834.50 M. vani 5^5 M.h de klinkerbe- van hrtv strating 98.50 gemidd. L M., v. d. keien bestrating 168.50 M. te zarnen 1600 M. in eene gebogen richting, eerst Zuidwestelijk en daar na Noordoostelijk van de Waterpartij verder den Ka- naalweg kuisende tot aan jdenzelfaen grintweg West waarts van het Kanaal. 1ste. Van de Koninginnebrug; Van de Ko-i 1ste Hangs de Westzijde van het ninginnebrug weg f.JL Kanaal, over de brug aan; K-’~ —4-*- -> de Waterpartij tot aan het i Van den Scheveningsche weg ten Noordwesten van Hotel Promenade in een gebogen lijn tot aan den grintweg, noordwaarts van de Waterpartij. De Gem. ’s-Gra- J venhage. 1034 M. rij- Gereid de Westzijde van het Kanaal weg en 756 M. waarvan 1250 Jl. 3 Van den Scheveningsche! 1 weg in eene gebogen Noord-,tot het kruis-gemidd.. 1 a LZ -4 t Of. "5 f v44 ioostelijke richting kruisende en het 2de of voetpad ;den grintweg langs de Noord- overige gedeel-2e ged. j zijde van de Waterpartij tot te 482.50 M.te midd..wai aan den grintweg langs de zarnen 1022 MJ weg ó.io: Westzijde van het Kanaal. 10 c b£ C G rt C LEGGER DER WEGEN EN VOETPADEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 331