r—i j Vermelding der! bewnzen en i bescheiden ,v I omtrent den eigendom, het 14, 15 15 12 18 LEGGER DEB WEGEN EN VOETPADEN. LEGGEN DER WEGEN EN VOETPADEN. BENAMING AANWIJZING RICHTING. van OF VAN SOORT en KLASSE. HET VOETPAD. 4. 5. 2. 3. 7. 8. 9. 10. Klasse. I Lengte. Soort. Bred 1122.25 M. Gemidi G«“>eente venhage. ld. Idem. Idem. Idem. Idem. 520.25 M. ld. Idem. I Idem en domein. Idem. 136 M. Klinkerbe- Id. Idem. LENGTE EN GEMIDI BREEDTE, het Klinkerbe- strating. i 15 S ,11 M. '2 Jl. v| IJZING i letter «lening Marin po ■erken. 11 M. iM. Iffll over SI 24.5 Meter 1 C t£ S3 E c CIS Gezamelijke opper 11670 M-. i NAAM VAN I HEN, die het beheer daaro’ voeren. Blijk enng 1ste. 1 Van de keienbestrating} ider kerk werf voor het dorp i langs het strand en Oostzijde van het het Badhuis tot aan den straatweg van het Bad huis naar het Oranje Hotel |enz. Van de bestrating in de rooilijn van den Oostelvken zijgevel van het Badhuis in Noordoostelijke richting, langs het station der Neder-; landsche Rijnspoorw. Maat schappij, langs en voorbij het Oran.je Hotel, en vandaar in eene Noord westelijke: richting tot aan den straat weg over de duinen, met de vertakkingen omschreven in kolom 11, Aanmerkingen. 52, 50. Straatweg naar Oranje-Hotel Van den weg naar de Waterleiding te Schevenin gen in Noordwestelijke I (richting tot aan de achter-} izijde van het station der Nederlandsche Rjjnspoorw.-i i Maatschappij. onderhoud of het beheer. g§8' VAN DEN WEG - 55 1 I het Pa- r_ wn be- venhage. rap als: aar het: over de iet Bad- breede apuit Ijjken verbin- better-i «Bad-! 53. «Terras aan de land- Klinker- zijde van het Bad-' bestrating, huis. NAAM der EIGENAREN van den weg, het voetpad of do kunstwerken. 49. 51, Straatweg langs het 52. 1 Strand. Klinkerbe- I strating. I Bij dezen wegbe- ihooren nog be strate toegangs wegen, als: een ,weg lang 8860 M. br.4M.. langs villa MaZ. een weg lang 33 M., breed 7 M. naar Oranje Vilas een weg lang 48.70 M. breed 7 M., naar Oranje Ho tel, een weg lang 1128.70 M. breed 7 M., langs Oranje VilL.een weg lang 102 M., breed 7 M., langs Oranje Hotel. Door het mid- Iden dezer straat ligt dubbelspoor van de stoom tramweg - Maat- i schappij met een spoor wijdte van jl.435 M. 53, 54. Weg langs den Stoomtram weg..st rating, be-t straat i (trottoir aan beide zijden.} Maatschappij Zeebad-Scheveningen v??fr»Udens eene °PP«r- vlakte van 64 aren en 76' centiaren, publieke I -■ Eene bestrate toegang voor het 1 aviijoen naar 'het Strand lang |f° M. en breed 1. M. met eene schering aan I beide zijden. s Gra-i Burgemeester! len Wethouders' - der Gem. 'sGra- venhage. 1ste. Van de Wassenaar- schestraat langs de Zuid-I oostzijde van het gazon en de Oostzijde van het Badhuis tot aan net voetpad over de duinen. 2de. Van af de straat in sub 1 genoemd tot aan het| voetpad over de duinen (langs de Galeries). 3de. Van af de straat ge- inoemd sub 1 tot den Bad weg. AANWIJZING wie met het onderhoud is belast. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 334