W 15 15 SS hrhhHHHHHHHHH^HBH I gss />v' 14 15 LEGGEN DER WEGEN EN VOETPADEN. BENAMING AANWIJZING AANWIJZING LENGTE EN GEM1DDI VAN DEN WEG RICHTING. van BREEDTE. SOORT en KLASSE. 5. 7. 6 2. 8. 9. 10. Breedll Lengte 6 Soort. 123 M. 1ste. 3339,25 M. ld. Klinkerbe- Idem. Idem. Idem. 756 M. ld. Idem. Idem. ld. Badweg. Idem. Idem. 9J 754 M. Idem. Idem. Idem. 400 51. ld. Idem. 57, 58.1 Idem. dekt met zw. grond. De Gem. ’s Gra ven hage. Idem en Domein. tertoren. thans genaamd pomp- stationsweg en Harsten hoek w eg. 12 M, 8 M. njwj M. voetpad 42. 54,, Wegen naardeWa- 55, 56.1 *'“x- c tx> C 44 G c5 Koolasch rijweg en bermen. MJZINGI pn letter (Mening |e daarin legen herken. wie met het onderhoud is belast, I 42, 43. 78. 81.; 5«k 57. 59, 24.1 Koolasch rijweg en bermen. De Gem. ’s Gra-i venhage. venhage. Weg naar de aard appellanden en de daarop uitloopende wegen als: (а) GeversDeynootw. Klatteweg. (c) Op den Hooffw. Vermelding der i bewyzen en bescheiden omtrent den eigendom, het onderhoud of i het beheer. In Noord westelijke richting 1 vanaf de Pompstationsweg Itot ongeveer aan villa Bui- tenzorg. Rijweg klin- kerbestra- ting,voet-en paarden pad,! enkel spoorj I van den j paarden- tramweg, dubbelspoor j van den stoomtram weg op twee gedeelten van dezen I weg en bermen. Langs de ge heel? lengte van den weg loopt 'enkel spoor van idepaardentram- weg-Maatsch. Klasse.1 1ste. Van den Badweg langs de stallen van de paardentram- w.eg-Maatschappij tot aan het terrein dep Stoomtram- I w eg-M aatschappjj Van den Badweg tegenover de Noordstraat inOostelyke richting tot aan den Water toren en van hier in West- 1 Zuid westelijke richting, naar den Badweg. i Weg langs het Duin- waterkanaal. Gemeente’s Gra ven hage.Erfpacht- [ster, Domein eige- inaar. I NAAM VAN i HEN, die het I [beheer daarover) voeren. ngtO Vitll Vi<V JM., Zuidelyk ombuigende tram w. 200 M.,l waarvan 2dc god. weg-gemiddel lengte met den stoomtra stoomtramw. 3de gei 570M.,3deged. waarvan weglengte zonder dezen 824 M., 4de ged.weglengte gemiddel met den stoomtrt stoomtramw. 5de ged. 136 M., 5de ged. waarvan weglengte geniidda zonder dezenvoetpad! 206.50 M. (paarden I De beide toe gangswegen zoo Ivan de zyde der I stad, als van I Scheveningen ■naar den Water- I toren: z^n te za lmen lang 3339,25 (Meter. .3, 53. 42.1 Weg langs destallen Kiinkerbe- van de paarden- strating be-; tramweg- Maatschp. straat trottoir aan beide zijden. niinnvi uv- strating en. gedeeltelijk bekeiing. Van den Badweg Noord- Oostwaarts tot aan de I aardappellanden. Langs de Noord westzijde van het Duinwaterkanaal tot aan den grens van' Wassenaar. Van het terrein (landzyde) 1936.50 M., als (mx,. *.wv -X vnn' waarts in eene rechte HJnll ter lengte van 1470 M., van daar tot aan de I NAAM der EIGENAREN van I den weg, [het voetpad of de I kunstwerken. ivoetpad, ten oosten Voetpad ge- i van den Badweg. LEGGER DER WEGEN EN VOETPADEN. OF VAN HET VOETPAD. 1. I De Gemeente ’s Gra- Burgemeester en Wethouders [der Gem. 'sGra- venhage. Van het terrein (landzyde): 1936.50M.,als: 1ste ra aan het Badhuis Zuidoost- 1ste ged. van:waarvan -rtwhtx» lïin het begin tot(gemiddel den stoom- (2de ged Mk ombuigende tramw iwm., w<w - Konlngmnebrug. 2de ged. weg- gem lengte met den stoomt» stoomtramw. 3de ged. gemiddel 4de ged. waarvan udei stoomtn

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 335