n 15 15 .'J 18 f3 g [tan. a I I Van straat 1 635 M.. •voetpad; 19 LEGGER DER WEGEN EN VOETPADEN. LEGGER DER WEGEN EN VOETPADEN. I AANWIJZING AANWIJZING LENGTE EN GEMIBI RICHTING. van BREEDTE. 2. 5. 4. 8. 9. 10. Brt Lengte. Soort 964 M. 68, 70,1 1ste. De eigenaar. Oost-Indië. De eigenaar. ld. 71. Schenkweg. ’s-G raven-! daar ombuigende 320 M. ld. De belendende eige naren. ld. i De Gem. ’s-Gra- venhage. De Gem. ’s-Graven- 222 M. |hage. ld. Idem. Idem. Idem. 194 M. 74, 77.[Oranjelaan. ld. De eigenaresse. 77, 78.lHoefkade. ld. ’s-Gra- 74, 75. Stationsweg. 72, TSJGeldeloozepad. NAAM VAN HEN, die het Koolasch- weg, voet pad en bermen. - De belendende eigenaren. Burgemeester en Wethouders, der Gemeente ’s-Gravenhage. 74, 73,:Delftscbetrekweg. 76. i deelte 1 waarondfl klinken gedeelte; waaronda puinweg. De Erven G. F.l C. Rose. s bc C aa 1 <u s hrate- De Gem.’s-G ra-; venhage. Ryweg met I keien, be- i i.straat voet-| pad,bermen. I wie met het onderhoud is belast. I De Gem. hage. Van het schutsluisje aan het begin der Schenkwate ring in Zuid-Oosteiyke rich ting over den Hollandschen spoorweg tot aan de grens! der gemeente Voorburg. Ryweg, ge- I deelteiyk met keien en moppen be straat en overigens bepuind, i bermen. Langs dezen weg ligt over eene lengte van 880 M. de IJsel- stoom tram weg. I 15 M.1 rijweg 8.” pad <1801 Van de Huygensstraat in Westelijke richting tot aan den Stationsweg. Voetpad, bepuind, bermen enz. De belendende eigenaren. Rijweg klin- I kerstmat, puinweg, trottoir, bermen. [tjalen pah» fonder NAAM der EIGENAREN van den weg, het voetpad of de kunstwerken. I 1. I BJZING p letter kkening I daarin gen rerken. De directie der Ijzergieterij de Prins van Oranje. Burgemeester' en W ethouders der Gemeente ’s-Gravenhage. 5.50 M. bepuind s-Gra-j De Gemeente 3ii de venhage. eige Burgemeester, en Wethouders) der Gemeente l 's-Gravenhage. I t 1 Voor de be- [bouwde gedeel- I ten ligt een bestraat trottoir I van 2 M. br. Klasse. Laan van Nieuw- Ryweg. be-i Oost-Indië. [straat voet-i pad en ber- [men. Westelyke richting tot aan de grens van Loosduinen of de Beekwatering. SOORT en KLASSE. HET VOETPAD. Van den Ryswyksche weg in eene gebogen lyn tot midden voor het goederen kantoor van de Holl. Ijzeren Spoorweg Maatschappij. Van de kraan aan de Bar- 730 M. waar-' 1ste rière in Zuidoostelijke rich ting over den Hollandschen Spoorweg tot aan de Laak. k?an L,° gem’ Uiwï ^endende L Je naren, iol van Jnient- be sluist- 11 ter Keien en puinweg. voetpad en bermen, steenglooi ing en houten be schoeiing. De directie deri Ijzergieterij de pnns van Oranje.) V an denBezuidenhoutsche weg in Zuidoostelpke tot aan de Schenk watering of de grens der Gem. Voorburg. Van den Bezuidenhout- 1078 M als le gede scheweg in Zuidoostelyke 260.50 Meter waarondf richting tot nabij de Schenk keienstraat, keienstra van daar ombuigende in 410.50 M. klin- Zuidwesteiyke richting over kerweg. 417 M. den Nederlandschen Rijn- puin weg. spoorweg tot aan de Schenk watering of gemeente Voor burg. [stratinj voetpa 2de go iwaarva <5.50 M.e 1.60 M. WIL !koolas« ■Meter’ 1.10 M. Van den Stationsweg iniKlinkerstraat 1009.60 Meter- Meter. puinweg voeM* 1& Meter, I X-..,, [Vermelding der NAAM VAN bewijzen en HEN, die het bescheiden beheer daarover ^‘dom^ët voeren. onderhoud of het beheer. van 223.50 M. waar« keien- f*™*™ bestrating. BENAMING ggl VAN DEN WEG g-j-c OF VAN

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 337