i i 15 15 21 20 I j I F I I 1 111 LEGGER DER WEGEN EN VOETPADEN. LEGGER DER WEGEN EN VOETPADEN. i Vermelding der BENAMING AANWIJZING AANWIJZING LENGTE EN GEMIDI RICHTING. van BREEDTE. OF VAN kunstwerken. 6. 8. 6. 9. 4. 10. 3. 2. Lengte Bi I Klasse. Soort. 439.50 M. 1ste. Idem. Idem. 9,5511.. Idem. 291.80 M. ld. 82, 83. Idem. Idem. Idem. 340 M. ld. 84. Idem. Idem. Idem. 301.50 M. Moppenbe-' ld. straling. 9G, 87. Rotterdamsche- straat. Van weg i breedte i trottoir i Gemeente hage. 11.47 JI. totale op] ivan ‘W G G e Bestrating aan de Moppen be-1 landzijde van het strating. Hotel Garni. Straat baan 8H der trt zamen 4 Rij baai uitgezond lengt? vi j welke eec van ge 27 M. he paden 3 UVBUUIHBOUC’ 291.80 M. £,W.U Noordweste- lengte van het b.75 Met trottoir 54.80 M. De Gem. ’s-Gra- venhage. 79, 80/. Park- Nieuw-Sche- Rijweg met] 81. 'veningen. klinkerbe- strating, verhoogde jen bestrate voetpaden. bewijzen en bescheiden omtrent den eigendom, het onderhoud of het beheer. Weg naar de gas- Rijweg.klin- fabriek. kerbestra- tmg en bermen. NAAM VAN HEN, die het I beheer daarover voeren. Van afde Wassenaarsche {straat in Zuidoostelijke ^richting tot aan de Noord- ■straat. Deze wegen zijn aangelegd in het j aar 1848. FUZING toietter tekening b daarin egen perken. E'g’» S E> •ri, i. 1 wie met het iliet voetpad'óf del onderhoud is belast. I Van den Badweg ten Zuid-: oosten van Hotel Continen-1 tal in Oostelijke richting naar het bestrate plan, het' plein rondom bestraat met een straal vau 37.50 M. en van dit plein in gebogen Zuidelijke richting wederom naar den Badweg. Richting der bestratingen van af de Wassenaarsche- straat in een gebogen Noord- westelijke 10n naar villa Dr. Mess, naar het Hotel Garni en naar het Bad huis of strand. NAAM der EIGENAREN van den weg, VAN DEN WEG SOORT en KLASSE.) HET VOETPAD. den Loosduinsche-| D in eene l.__. -- ilijke richting tot het inrijhek -der gasfabriek. ’s-G raven-1 Burgemeester en Wethouders der Gem. ’s-Gra- venhage.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 338