- By lage 16 VERSLAG betreffende het Gemeenteziekenhuis. De Commissie was op 1 Januari 1907 samengesteld als volgt: Leden. Ter voldoening aan art. 28 der Verordening no. 6 van 1902, heeft de Commissie van bijstand in het beheer van het Ge meenteziekenhuis de eer U het volgende verslag aan te bieden. G. de Wijs, Voorzitter, A. J. C. Baron van Pallandt, Mr. W. J. Snouck Hurgronje, Mr. J. A. H. Baron van Zuylen van Nijevelt. Mr. J. B. van Berckel W. J. Wenkenbach, Secretaris. In de plaats van Mr. J. B. van Berckel, die zich voor een zetel in den Gemeenteraad bij zijne periodieke aftreding niet meer herkiesbaar stelde, werd benoemd de heer T. van den Hoorn. Herbenoemd werden tot geneesheer, belast met den heel- en verloskundigen dienst Dr. J. Schoemaker; tot hulpgeneesheeren G. J. Huet, L. Polak Daniels (met den titel van Patholoog Anatoom), en B. Bijnen. De laatste werd in den loop van het jaar aangesteld als plaatsvervangend heel- en verloskundige; Vastgesteld werd het tarief voor het gebruik van den electrischen ziekenwagen. Door de aanschaffing eener automatische, electrische pomp gaat thans geen condenswater van de verwarming meer verloren en is het den machinist van het Ziekenhuis M. Smidts gelukt door eene uitgave van f 600,— voor éénmaal, eene besparing te verkrijgen van ongeveer f 1500,per jaar (dit jaar f 1712,84). Het geldelijk beheer had de volgende uitkomst:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 339