32 11 Maart. De motie van het Raadslid Dolk betrekkelijk de taak der Gemeente ten aanzien van het ambachts- onderwijs wordt aangenomen. Voorzetting der beraadslaging over het praeadviesop het adres van de Vereeniging „Scheteningen’s Belang” betreffende de electrische tram. De ter zake betrekke lijke moties van de Raadsleden Van der Toorn en Repelaer van Driel worden, evenals het gewijzigde voorstel van Burgemeesters en Wethouders, aangenomen. Machtiging verleend aan Burgemeester en Wethouders tot het in vookomende gevallen aanvaarden ven servi tuten, ter voorkoming van bouw, herbouw of aanbouw op zoodanige wijze, dat de bebouwing in de toekomst k F I Sillevis, in zake de taak der Gemeente met betrekking tot het ambachtsonderwijs, worden verworpendie van het Raadslid Dolk zal in de volgende vergadering op nieuw in stemming worden gebracht, aangezien de stemmen staken. Aangenomen het voorstel van Burgemeester en Wet houders tot het maken van een voorloopigen toegangs weg in den vorm eencr tijdelijke ophaalbrug over den Trekvliet, en tot afstand van grond aan de Gemeente- gasfabriek, een en ander ten dienste van de tweede gasfabriek. Aangenomen het voorstel van Burgemeester en Wet houders tot inrichting van een cursus in de Fransche taal, ter vergemakkelijking van den overgang van de le en 2e klasse scholen naar de burgerscholen. Beraadslaging over het pracadvies op het adres van stationecrcnde koetsiers, met eene motie van het Raadslid Ter Laan in zake de regeling van het voorwezen. Besloten wordt de behandeling der zaak aan te houden. Voortzetting der beraadslaging over het pracadvies op het adres van de Vereeniging „Scheveningen’s Belang”, houdende .verzoek tot het nemen van eenige bepaaldelijk aangewezen maatregelen met betrekking tot de electrische tram. Het praeadvies wordt aange houden. Machtiging verleend aan Burgemeester en Wethouders tot het aangaan van eene overeenkomst met de gemeente Loosduinen, betrekkelijk het leveren van electrischen stroom.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 33