33 leening van ten hoogste f 4.000.000. Besloten tot het indienen van een adres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal betrekkelijk het wetsontwerp niet zou voldoen aan de bepalingen op het bouwen. Beraadslaging over het Verslag van de afdeelingen, aangaande de grondbeginselen van het uitbreidingsplan. De verdere beraadslaging wordt aangehouden. IS Maart. Voorzetting der beraadslaging over het voor stel om het ontworpen uitbreidingsplan te stellen in handen van een deskundige Commissie. Het voorstel van Burgemeester en Wethouders om te besluiten, dat twee, door den Raad aan te wijzen, Nederlandsche deskundigen aan den Directeur der Gemeentewerken zullen worden toegevoegd om met hem uit te werken een plan van uitbreiding, wordt verworpen. Besloten tot verhooging van het subsidie aan het Comité voor Volksfeesten tot f 2000. Regeling van liet crediet bij Raadsbesluit van 6 Augustus 1906 toegestaan aan het Nederlandsch Centraal Comité tot bestrijding der tuberculose. 25 Maart. Aangenomen het voorstel van het Raadslid Vegtel om alle stukken en bescheiden, betrekking hebbende op het verzoek van de Scheveningsche Elec tric! teitsmaatschappij om ontheffing van enkele voor waarden der haar verleende concessie voor het bouwen van eene inrichting voor elcctrische stroomlevering, te stellen in handen eener speciale commissie. Aangenomen het nader voorstel van Burgemeester en Wethouders met betrekking tot de verdere wijze van behandeling van het uitbreidingsplan, n.l. om te besluiten tot benoeming van één deskundige, aan wien zal worden opgedragen om in overleg met den Directeur der Gemeentewerken een plan van uitbreiding te ont werpen en om hen uit te noodigen een daartoe strek kende aanbeveling van twee personen te doen. Aangenomen het voorstel om de Regeering te ver zoeken over te gaan tot de aanstelling van een Water schout. 8 April. Goedgekeurd het voorstel tot sluiting van de uitgifte der 3'/a pCt. geldleening van ten hoogste f 10.000.000 en tot het aangaan van een 4 pCt. geld- 3

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 34