16 7 Aan het Gemeenteziekenhuis waren werkzaam id. uitwonend 160,— f id. 375,— 375,— uitwonend inwonend id. id. id. id. id. id. inwonend id. uitwonend id. id. id. id. inwonend id. id. id. id. id. id. id. id. id. uitwonend uitwonend id. inwonend id. 2000,— 1000,— 1800,— 1300 900,— 800,— 900,— 550,— 500 500,— 400,— 390,— 300,— 300,— 525,— 250,— 225,— 850,— f 400,— Gemiddeld 80 leerling-verpleegsters en gemiddeld 8 verplegers. Een onderwijzer, 1 uur per dag Een hulpmachinist Een Twee bankwerkers, ieder Drie stokers, ieder Twee matrassenmakers, ieder Een (jongmaatje) Een spijsbereider, met vrouw, (vrije woning, voeding, vuur en licht, geneesk. behand. met gezin) 15,50 14,— 12,50 12,- 14,50 9,50 3500,— 3000,— Een geneesheer-directeur Een adjunct-directrice Een geneesheer, belast met den heel- en verloskundigen dienst. Een pathaloog anatoom Een geneesheer, belast met de behan deling van neus-, keel-en oorziekten Een hulpgeneesheer, plaatsvervan gend heel- en verloskundige Twee hulpgeneesheeren, ieder. Een administrateur-boekhouder Een adjunct-boekhouder Een magazijnmeester Een klerk Een machinist (vrije woning, vuur eu licht, geneesk. hulp met gezin) Een hoofd verpleegster Zeven hoofdverpleegsters, ieder Een vroedvrouw Twee hulphuishoudsters, ieder Een hulphuishoudster Een linnenjuffrouw Een keukenzuster Een portier Een (binnen) Een nachtportier Een amanuensis Negentien gediplomeerde verpleeg- j sters, ieder Een gediplomeerd verpleger VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIS. 500,— n n Waarvan 6 in den loop des jaars zyn vertrokken. n n r> n n r> n n n n n Jaarwedde. - in Jaarwedde. f 7000,— 1600.— n Weekloon.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 345