16 I Voorts: bovenstaande cijfers blijkt al weer, dat het gebruik, nomen en voldoet aan de daaraan gestelde eischen. inwonend, uitwonend, inwonend, uitwonend, inwonend, uitwonend. id. inwonend. id. uitwonend, inwonend. id. uitwonend, inwonend. id. uitwonend. Uit dat van 't Gemeenteziekenhuis wordt gemaakt nog steeds toenemend is. Plaatsgebrek doet zich bij herhaling voor, zoodat vele zieken, die ziekenhuisverpleging noodig hadden, moesten worden afgewezen. In het medisch personeel had geene mutatie plaats. De oudste hulpgeneesheer Dr. Bijnen werd aangesteld als plaats vervangend heel- en verloskundige op een jaarwedde van f2000. Voor de behandeling met Röntgentoestel werd aangesteld Mej. Kort, die tevens werd belast met het vervaardigen van photografieën. Door 26 verpleegsters en 1 verpleger werd na gehouden examen van wege het Haagsche Comité tot bevordering der Ziekenverpleging het Diploma verworven. Met verbetering van het oude gebouw van het ziekenhuis werd ook dit jaar weder voortgegaan. Gangvloeren van hout werden veranderd in die van graniet. Ter conserveering van spijzen werd een ruime koelkamer ingericht. Voor het dienstpersoneel werd een flink eetvertrek gebouwd en tevens werden 4 badkamers voor hen beschikbaar gesteld. De electrische ziekenwagen werd in geregeld gebruik ge- badmeester (verpleger) badvrouwen huisknechts hulphuisknechts magazijnknecht medicijnknecht kantoorlooper hulp in het zusterhuis hulp in de spijskamer hulpen in de Finsenkamer naaisters keukenmeid hulpkeukenmeid knecht in het laboratorium dienstboden (gemiddeld) werksters t o t a.a 1. 8 VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIS. De Geneesheer-Directeur, Dr. Robssïsgh. Voor afschrift, De Secretaris der Commissie van bijstand in het beheer van het Gemeenteziekenhuis, W. J. Wenkenbach. 1 2 3 6 1 1 1 1 1 3 5 1 1 1 24 __8 211 I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 346