By lage 16 Maart 1908. f 500,— .i Saldo ultimo December 1907 73,50 84,- 11.25 28.— f 196,75 f 303,25 VERSLAG betreffende het rentelegaat van Mejonk- vrouwe W. S. M. Baronnesse Sirtema van Grovestins voor „half-vrye bedden" over het jaar 1907. hlededeelingen. 1. Patiënte A. v. d. W.—K. werd opgenomen in de 4e klas, nadat voor haar buiten ’t Ziekenhuis reeds eenige honderden guldens uitgegeven waren aan geneeskundige hulp. Niet voordat haar man aan verpleegkosten f 126,— had betaald kwam hij ons mededeelen, dat hij na betaling van het ver- pleeggeld slechts f 2,50 per week overhield om in zijn eigen onderhoud te voorzien. Bij onderzoek bleek, dat de man (rijks- ambtenaar) geen andere verdiensten had, dan zyn vaste week loon, dat „een weldaad zou bewezen worden aan dat in alle op zichten fatsoenlijk gezin”, indien het ondersteund zou kunnen worden vanwege het ziekenhuis, waarna besloten werd uit t rentelegaat financiëele hulp te verstrekken. Na eenige weken ondersteuning is patiënte overleden. 2. Patiënt C. v. D. wordt hier sinds medio Januari ’07 in de 3de klas verpleegd. Na ongeveer 9 maanden in het Ziekenhuis te zijn geweest en f 532,— aan verpleegkosten te hebben betaald verzocht patiënt ondersteuning uit het rente- legaat op grond; dat de verpleegkosten in de 3de klas aan zienlijk hooger waren dan zyn pensioen als Rijksambtenaar bedroeg en hy door den langen duur zyner ziekte financieel Ontvangen '/2 jaar rente dd. September 1907. Uitgegeven pat. A. v. d. W. geb. de K. C v. D W. P. geb. D. S. J. de J. geb. R. n n n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 347