I 16 10 Voor afschrift, De Secretaris der Commissie van bijstand in in het beheer van hel Gemeenteziekenhuis, W. J. Wenkenbach. Uit het voorgaande blijkt, dat de rente van het legaat van wijlen baronnesse Sirtema van Grovestins reeds groote diensten heeft bewezen en aan eenige patiënten ten zegen is geweest. De Geneesheer-Directeur v/h. Gemeenteziekenhuis te 's-Gravenhaye. Dr. Roessingh. I 7 geheel uitgeput raakte. Daar patiënt wegens zijn maatschappe lijke positie bezwaarlijk in de 4e klas kon worden verpleegd werd tot het verleenen van financiëelen steun overgegaan. Deze ondersteuning duurt nog steeds voort. 3. Voor patiënte W. P.—D., die in de 4e klas werd op genomen, moest verhoogd tarief gevorderd worden. Het pen sioen van haren echtgenoot liet echter niet toe de volle ver- pleegkosten te betalen, terwijl de gang naar het Burgerlijk Armbestuur hem te zwaar viel. Op grond van een en ander werd patiënte in het genot gesteld van een „half-vrij bed”. Na 15 dagen verliet deze patiënte ’t Ziekenhuis, wij] toen maatregelen waren getroffen, die de verpleging thuis moge lijk pi aak ten. 4. Patiënte S. J. de J.R. was een patiënte 4de klas, die onmogelijk de verpleegkosten kon betalen en wie het zeer zwaar gevallen zou zijn hier te liggen ten laste van het Burgerlijk Armbestuur. Waar patiënte ons bekend was, als eene vrouw, die voor haar groot gezin zelfs haar gezondheid geofferd had en die bij eventueel herstel ongetwijfeld nog zeer veel voor haar kinderen zou zijn, werd ook in dit geval het rentelegaat aangesproken om daaruit hare verpleegkosten gedeeltelijk te bestrijden. Na ongeveer 7 weken verpleging kon patiënte volkomen hersteld het ziekenhuis verlaten. VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 348