By lage 17 VERSLAG van de Gemeente-apotheek. Krankzinnigengesticht Transporteeren 74 969 23 887 48 837 2 245 Ter voldoening aan Art. 23 van de Verordening, houdende regeling van de Gemeente-apotheek, No. 15 van 1903”, hebben Inspectores de eer aan Uw College het volgende verslag uit te brengen over het dienstjaar 1907. Door de herbenoeming van de Inspectores Dr. A. N. Erkelens en F. R. Vechtmann bij Raadsbesluit van den ‘listen Dec. 1906 kwam er in het college van Inspectores geen verandering. Aan den gemeete-apotheker moest voor den tijd van twee maanden een ziekteverlof worden toegestaan, gedurende welken tijd de heer Vechtmann, na bekomen toestemming van den Inspecteur der Volksgezondheid, het door de wet gevorderde toezicht op de gemeente-apotheek uitoefende. De afwezigheid van den ijverigen gemeenteapotheker maakte de aanstelling van een tijdelijken apothekersbediende noodzakelijk, welke plaats door Mejuffrouw E. van Schouwen burg werd ingenomen. Door het vaststellen bij raadsbesluit van den 8sten April 1907 van de „Verordening tot regeling van de samenstelling, de titulatuur en de bezoldiging van het personeel werkzaam bij 'le gemeente-apotheek No 12 van 1907" werden de stoffelijke be langen van het personeel ten zeerste gebaat. Het gebouw van de gemeente-apotheek onderging een belangrijke verbetering door het tot stand komen van een behoorlijk wachtlokaal. Bovendien werden er flesschenrekken op den zolder en verbandkasten in het tweede magazijn aangebracht. In 1907 werden gereed gemaakt: W de onderstandswijken het Ziekenhuis

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 349