I I 17 2 Per Transport 231 10 481 317 2115 72 1145 308 34 14 74 969 882 843 3 085 60 2 087 543 630 522 I I te zamen 88 348 voorschriften, tegen 89 968 in 1906, of 1 620 minder. Bovendien werden op 8808 voorschriften verbandmiddelen afgeleverd tegen 7572 in 1906, of 1236 meer. De waarden der aanwezige geneesmiddelen op den Isten Januari 1908 bedroeg /’2982 41s, tegen ƒ2810.98 op den Isten Januari 1907, zijnde ƒ171.435 meer. De aanwezige verbandstoffen op den Isten Januari 1908 hadden een waarde van ƒ441.145, tegenover 600.95 op den Isten Januari 1907, of ƒ159.805 minder. De waarde der afgeleverde geneesmiddelen bedroeg ƒ12523.845, zoodat, niettegenstaande het aantal voorschriften 1620 kleiner was, de waarde der afgeleverde geneesmiddelen met ƒ1711.83 is toegenomen. Deze schynbare tegenstrijdig heid wordt o. a. verklaard door een vermindering met 2459 j recepten voor het ziekenhuis in verband met de aldaar in den laatsten tijd aangenomen gewoonte om op één recept I groote hoeveelheden chemicaliën en desinfecteermiddelen I aan te vragen, die voor geheele zalen bestemd z£jn. De waarde der afgeleverde verbandm iddelen bedroegf11253.18, of ƒ1316.42 meer dan in het vorigejaar. De verbandmiddelen aan het ziekenhuis afgeleverd hadden een waarde van ƒ9285.813. Pathologisch chemisch onderzoek van urine werd tien maal verricht. Zoowel de ontvangsten als de uitgaven bedroegen ƒ33067.26 en de begroeting werd met ƒ497.905 overschreden. voor het Ned. Herv. weeshuis r oude mannen en vrouwenhuis Roomsch Katholiek Ziekenhuis de kinderen van School E Alg. Haagsche Polikliniek Inrichting voor ooglyders den Diaconessenarbeid in wijk 3 n 8 de Vereeniging tot verpleging van on- en min vermogenden, Stille Veerkade voor de Ziekenvereeniging „Het Roode Kruis” «Pniël” het Kinderziekenhuis de Wykvereeniging Twentstraat de Vereeniging voor Koepokinenting Politie Brandweer den apotheker, enz. Dr. Sikkel VERSLAG GEMEENTE-APOTHEEK y> n n n J ff n ff K I te.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 350