17 3 Namens Inspectores van de gemeenteapotheek, Dr. Erkelens, Voorzitter. Dr. B. A. P. van Dam, Secretaris. Zoodra het bovengenoemde wachtlokaal tot stand was gekomen, werd de maatregel ingevoerd om de personen, die de recepten brengen, voor zoover zij het verlangen en voor zoover in den aard der voorschriften geen beletsel gelegen is, op de onmiddellijke gereedmaking en aflevering der geneesmiddelen te laten wachten. Inspectores meenen, dat deze nieuwe regeling een groot gerief is voor allen, wien van wege de gemeente geneeskundige hulp wordt verstrekt. VERSLAG GEMEENTE-APOTHEEK.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 351