Bijlage 18 VERSLAG van het Hygiënisch Genootschap te ’s-Gravenhage, over het jaar 1907. In de eerste vergadering voordracht over den spreker in druk is uitgegeven. Ook de tweede voordracht, gehouden door Dr. W. J. van Gorkom „Wat hebben wij uit het oogpunt van geneeskundige armenzorg en uit dat van een doelmatige tuberculose bestrijding van een gemeentelijk tuberculose-ziekenhuis te denken?” gaf aanleiding tot de uitgave eener brochure „over Tuberculose—Ziekenhuizen” van de hand des sprekers. In de vergadering van 26 Maart hield Dr. Clemens Dörr uit Charlottenburg eene voordracht over „De vuilnisver branding als Hygiënisch volmaakte opruiming van straatvuil en hare oeconomische beteekenis”, welke voordracht evenzoo in druk verscheen en aan de leden van het Genootschap, die deze voordracht bijwoonden, werd ter hand gesteld. De heer L. Heijermans, arts te Amsterdam, hield in onze laatste vergadering van 24 December eene voordracht met lichtbeelden over „De arbeid van kinderen en vrouwen in fabrieken en werkplaatsen.” Deze voordrachten werden, behalve door leden van het Genootschap, ook meermalen door genoodigden bijgewoond en gaven dikwijls tot vruchtbare debatten aanleiding. In het jaar 1907 had er geene vermeerdering van het aantal werkende en contribueerende leden van het Genoot schap plaats. Op het einde van dat jaar bestond het ledental uit 2 eere-leden, 85 werkende leden en 44 contribueerende leden. Aan contribution werd ontvangen f 349,50, de rente van uitgezette gelden bedroeg ƒ61,80. De uitgaven bedroegen ƒ154,685. De bezittingen van het Genootschap bestaan uit eene 4 pet. pandbrief der Intercommunale Hypotheekbank, groot ƒ1000. waarvan het effect bij den Voorzitter en het couponblad bij den Penningmeester berust, aangekocht in 1905. Bovendien bedroeg het saldo op het spaarbankboekje op 31 December 1907 ƒ795,55, het saldo in kas op dat tijdstip ƒ277,37. Het Genootschap hield 4 vergaderingen in 1907, namelijk eene op 8 Januari, 26 Februari, 26 Maart en 24 December. j hield Dr. F. J. Soesman eene Hygiëne van den Geest,” welke later dooi

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 352