Bijlage 19 HOOFDSTUK I. VERSLAG van den toestand en de exploitatie der Gemeentekas fabrieken over het dienstjaar 1907. De fabrieken werden ingevolge Raadsbesluit van den 16en December 1879 beheerd door Burgemeester en Wethouders, I bijgestaan door eene Commissie. Deze bestond uit de heeren F. H. van Malsen, B. Janse Johzn., I Arie Smit en R. A. van Sandick, onder voorzitterschap van j den heer G. de Wijs, Wethouder voor de Gemeentebedrijven. Ter voorziening in de vacature ontstaan door de benoeming van den heer R. A. van Sandick tot Wethouder, werd ge kozen de heer J. C. Jansen. De gasprijs heeft voor 1907 6 cent, voor muntgas 7 cent per M3. bedragen; bij de behandeling der begrooting voor 1908 zijn deze prijzen gehandhaafd. De gemiddelden van maand tot maand der waarnemingen omtrent de lichtsterkte en de zuiverheid van het gas, welke ter contröle door Dr. Romeny in het laboratorium der H. B. S. aan de Stadhouderslaan werden verricht, zijn in bijlage 1 vermeld. Geregeld werden dagelijks aan de fabriek Loosd.weg waarne mingen verricht omtrent de hoedanigheid van het gas met den Bunsen Letheby Photometer (standaard: de Methvenbrander en de 10 kaarsen Pentaanlamp), de gasbalans van Friedrich Lux en met Schillings apparaat; tevens werd het calorisch effect van het gas bepaald met den Calorimeter van Junkers. De resultaten dezer waarnemingen zijn eveneens in bijlage No. 1 opgenomen. Verder werden op geregelde tijden het ammonia-, koolzuur- en zwavelgehalte van het gas bepaald. Voor de cokes golden de volgende prijzenna 1 Januari 65, na 14 Januari 60, na 25 April 55, na 10 Juni 50, na 28 Juni 55 en na 12 Juli 60 cents, met bijrekening van 5 cent voor kloppen en 10 cent voor thuisbezorgen; alle prijzen gerekend Per ILL. Beheer der fabrieken, enz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 354