19 2 Totaal Aan Dr. F. W. Beukema bleef e f 4.777,40 2,60 5,10 20,40 1,60 14,95 2,20 58,45 40,45 f 4.918,15 In de vergadering van den Gemeenteraad van 11 Februari werd het voorstel goedgekeurd tot opheffing van de borg- tochtplichtigheid van den administrateur der Gemeentegas- fabrieken en tot wijziging van de Verordening betreffende de Gasfabrieken. In de vergadering van 25 Februari werd het voorstel goed gekeurd tot wijziging der Verordening regelende het beheer der Gemeentegasfabrieken. de taak opgedragen om de werklieden, die in vasten dienst der gasfabriek Loos- duinsche Weg zullen worden opgenomen te keuren, de zieke werklieden te bezoeken en de werklieden die voor pen- sionneering in aanmerking komen te onderzoeken; voor de fabriek aan den Trekvliet werd daarmede belast Dr. H. R- Hoetink, terwijl Dr. B. Roest met dezelfde taak belast was voor de werklieden te Scheveningen. De meting geschiedt met heele en halve hectolitermaten, voor de ongeklopte cokes met kop en voor de geklopte cokes gelijk vol. Het vervoer der cokes van de gasfabriek aan den Loos- duinschen weg naar de verbruikers voor den termijn van 1 Juli 1907 tot 30 Juni 1908 was opgedragen aan den heer H. G. den Hartog te ’s-Gravenhage. Dit jaar werden aan de fabriek Loosduinsche weg in hoofd zaak Duitsche en aan de fabriek Trekvliet in hoofdzaak Engelsche kolen verwerkt. De overeenkomst omtrent het transport langs den Stoom tramweg van den H. IJ. S. M. naar de gasfabriek Loosduinsche weg in 1884 voor 10 jaren met de Directie der H. IJ. S. Al. aangegaan en in 1893 gewijzigd, bleef stilzwijgend verlengd. De reductie ad 5 cent per ton, toegestaan zoodra het aantal waggons dat in één jaar langs den Stoomtramweg naar de gas fabriek vervoerd is. het cijfer van 5000 waggons van 10.000 KG. overtreft, heeft voor 1907 f 4.918,15 bedragen en wel: Kolen Gasolie Benzol Sulfaat en soda Anthraceenolie Koolteer en watergasteer Grafiet Magazijngoederen - Steenen en diversen VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. n n n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 355