19 I 8 HOOFDSTUK II. Personeel. 3000 3000 1400 1000 Aan de Gemeentekas is voor pensioenen aan ambtenaren en werklieden en wegens gratificatiën aan hunne weduwen gerestitueerd de som vanf25.305,775 opgenomen in de Bedrijfsrekening onder het bedrag genoemd bij art. VI d der Lasten. f 7000 4000 3 I 110.045,27 5 f 738.445,275 Het korps ambtenaren bestond op 31 December uit: a. Algemeene dienst. 2 Boekhouders, wedde f 2000—f 2450, één jaarwedde één 1 Kassier, wedde f 1800—f 2200, jaarwedde 5 Adjunct-Boekhouders, wedde f1400f 1900, ieder jaarwedde 2 Magazijnmeesters, wedde f 1500—f 2000, één, jaarwedde één, (als assistent) jaarwedde 2 Adjunct-Magazijnmeesters, wedde f 1000—f1400, ieder jaarwedde 1 Directeur, met vrije woning, cokes, gas en duinwater, voor de berekening van het pensioen vastgesteld op f <500 ’s jaars, jaarwedde 1 Administrateur, wedde f 3500f4500, jaarwedde. 2 Adjunct-Directeuren, wedde f 3000f 4000, met vrije woning, cokes, gas en duinwater, voor de berekening van het pensioen vastgesteld op f300 ’s jaars, ieder jaarwedde 1 Adjunct-Directeur, belast met den dienst der neven producten, wedde f 3000—f 4000, jaarwedde De uitkeeringen aan de Gemeente bedragen over het dienst jaar 1907 a. voor gebruik van den ondergrond, berekend over eene bui- zenlengte van 248.160 M. a f2,50 per Meter f 620.400,— b. voor het beheer der Gemeente8.000, f 628.400,- Bovendien kwam ter beschikking der Ge meentekas het Winstsaldo, bedragende volgens de Bedrijfsrekening, opgenomen als Nö. XVIII in het Administratief Overzicht 1700 1500 2150 2000 1800 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 356