19 Mutatiën in het Ambtenaarspersoneel en verhooging van wedden. Met ingang van 1 Januari 1907 werd de Adjunct-Boek- houder C. J. van Leeuwen bevorderd tot Boekhouder op eene jaarwedde van f 2000. De jaarwedde van den Administrateur werd van af 1 Ja nuari 1907 gebracht van f 3500 op f 4000. Met ingang van 1 Juli 1907 werd tot Adjunct-Directeur benoemd, belast met de leiding van de gasfabriek aan den Trekvliet, Chr. K. Visser, thans Ingenieur bij den bouw van die fabriek, op eene jaarwedde van f 3000 met genot van vrije woning, cokes, gas en duinwater, geschat op f300 voor de berekening van het pensioen, en tot Adjunct-Directeur belast met den dienst der neven-producten op eene jaarwedde van f 3000, J. Rutten, thans Ingenieur. Met ingang van 1 Juli 1907 werd tot Ingenieur benoemd op eene jaarwedde van f 3000, F. K. Th. van Iterson thans tijdelijk als zoodanig werkzaam. Met ingang van 1 September werden benoemd tot hoofd opzichter op eene jaarwedde van f 2000, met genot van vrije woning, cokes, gas en duinwater (voor de berekening van het pensioen berekend op f 200), M. J. van Balkom, thans opzichter-teekenaartot len opzichter, wedde f 1400, L. M. van der Valk, thans controleur; tot adjunct-boekhouder, wedde f1400, G. F. Koch, thans le klerk; tot le klerk, wedde f 1000, G. H. Saltet thans tijdelijk opzichter-teekenaar; tot fabrieks baas, wedde f 1050, de 2e opzichter D. C. de Graaf Jr. en de tijdelijke opzichter J. A. van der Woude. Tot le opzichter voor één jaar P. Kerkmeijer, fabrieksbaas te Amersfoort, met ingang van 15 Sept. 1907, wedde f1400, met vrije woning, cokes, gas- en duinwater. Met ingang van 1 October 1907 werd voor den tyd van één jaar benoemd tot scheikundige op eene jaarwedde van f 18(X), G. A. Brender a Brandis te Antwerpen. Met ingang van 15 October 1907 werd tot werktuigkundige benoemd op eene jaarwedde van f 1800, F. J. van Goethem, thans tijdelijk werktuigkundig-teekenaar. Met ingang van 15 Nov. 1907 werd tot magazijnmeester benoemd op eene jaarwedde van f 1500, A. R. W. Muyen, boekhouder aan de gemeentegasfabriek en waterleiding te Zwolle. Aan den Adjunct-Directeur Chr. K. Visser, belast met de leiding van de fabriek Trekvliet, werd met ingang van 1 Januari 1908 op zijn verzoek eervol ontslag uit zijne betrek king verleend tengevolge van zijne benoeming tot Ingenieur- Onderdirecteur der Gemeentegasfabrieken te Amsterdam. In zijne plaats werd met die betrekking belast de Adjunct- 6 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 359