I 34 tot wijziging van de grens tusschen ’s-Gravenhage en Voorburg en Wassenaar. 22 April. Aangenomen het voorstel van de Raadsleden Van Wieringhen Borski en Ter Laan, om voor het tijd vak van één jaar aan „de Residentie-harmoniekapeT’ uit de kas der Gemeente een subsidie te verleenen van f 1000. Beraadslaging over de moties betrekkelijk het cokes- vervoer van de gasfabriek naar de verbruikers. De be handeling van deze zaak wordt uitgesteld. f» Mei. Voortzetting der beraadslaging over de moties betrekkelijk het cokesvervoer van de gasfabriek naar de verbruikers. De behandeling der motie van het Raads lid Vas Dias, om te bevorderen openbare aanbesteding van het vervoer wordt aangehouden: de motie van het Raadslid Ter Laan om het vervoer in eigen beheer te nemen wordt verworpen. Verworpen wordt de motie van het Raadslid Ter Laan betreffende het automatisch volgen van de ranglijst voor de benoeming van onderwijzers. Besloten een adres te richten aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal met verzoek de Vergaderzaal dier Kamer tijdelijk voor het houden van Raadszittingen te mogen bezigen. 13 Mei. Aangenomen het voorstel van het Raadslid Van Zuijlen van Nijevelt om aan den heer van der Star vergunning te verleenen voor het nemen eener proef tot beplanting van de Statenlaan. Aangenomen een motie van het Raadslid Ter Laan om aan de bezoldigde personen der Schutterij wacht geld toe te kennen tot het bedrag van de helft hunner wedde tot op het oogenblik, dat eene wettelijke regeling in werking treedt. Instelling van eene Commissie van bijstand in het beheer van den keuringsdienst van eet en drinkwaren. Aangenomen het voorstel tot verleening van een crediet van f 15.000 ten behoeve van een tijdens de Vredesconferentie van Gemeentewege te geven feest. 27 Mei. Aangenomen een nader voorstel in zake het geven van schadeloosstelling aan de bezoldigde leden der dienstdoende schutterij, bij de opheffing daarvan. t-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 35