19 9 werkman 177 Werklieden. 4 2 T.V. 2 4 w.o. 3 1 2 w.o. 1 T.V. 2 2 1 1 I Badmeesters. Overbrengen H. Siliakus, D. v. d. Akker, H. J. Jongezoon A. v. d. Meulen, geldophaler werkman 1 2 1 6 3 7 w.o. 4 T.V. 3 1 3 w.o. 2 55,50 182,65 198,25 136,50 f 257,—. 306,— 239,— 229,— n 254,- I. Algemeens Dienst. j Nachtportiers (fabrieken) Brugwachters (nachtwakers en wakers) Portiers (Kazernestraat) Magazijnknechts le kl. (fa brieken) Magazijnknechts 2e kl. (fa brieken) Magazijnknechts le kl. (Ka zernestraat) Magazijnknechts 2e kl. (Ka- zernestraat) I Badmeesters i Assistent-Badmeesters 1 T.V. Weduwen- en weezenpensioen aan: de weduwen en de nagelaten kinderen van wijlen W. F. van Beest, in leven schrijver allen met ingang van 1 April. W. C. Vegt, in leven Inspecteur Publ. Verlichting met ingang van 24 October. Gratificatiën zijn verleend aan: Wed. D. v. d. Akker D. Schnelle J. van Mourik C. Sweys In den volgenden Staat zijn het aantal werklieden in de week van de kleinste en die der grootste productie gespe cificeerd opgegeven: 20 w.o. 4 T.V. 1 24 w.o. 8 T.V. I - VERSLAG DER GEMEENTEGASFABR1EKEN. n r> r> DIENSTBETREKKING. n n I Tydens de kleinste productie 19—25 Juni ’07. Tydens de grootste productie 4—10 December ’07. S I n 1 n n n n n n A> v. u. iuüuilHj y, vv ui auiau

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 362