19 15 'J j gashouder gas geleverd, waardoor de druk in het zuid-ooste- lljk deel der gemeente zeer werd verbeterd. Den éden September werden de eerste retorten geladen en aldus een aanvang met de exploitatie gemaakt. Het bedrag der betaalde arbeidsloonen was in 1907 f548.378,58. Voorts is betaald aan ziekengeld f 24.680,07 waaronder tengevolge van ongevallen f 2.539,66; van laatstgenoemd bedrag is door de werklieden op grond van verkregen uit keringen van de Rijksverzekeringsbank f 1.306,71® terug betaald. Aan verlofgeld werd betaald f5.665,59 voor gewoon verlof en f 1.656,45 voor buitengewoon verlof. Van laatstgenoemd bedrag is door de werklieden op grond van verkregen uit- keeringen van het Rijk wegens militiedienst f 176,90 terug betaald. Aan buitengewoon verlof op feestdagen is betaald f 6116. Van 1 Januari tot ultimo December werden aan de fabriek Loosduinsche Weg 2172 straffen gegeven, w. o.: 1063 voor te laat komen. 670 voor het ontbreken op de appèls, 55 voor wegblijven zonder bericht, 1 wegens voor wenden van ziekte, 210 voor het niet naar behooren prikken op ’t registreer-toestel, 12 voor het laten prikken op ’t registreer- toestel door een ander. 1 voor het open laten staan van eene lantaarnruit, 14 voor het niet poetsen van vuile lantaarn- ruiten, 6 voor het niet opvolgen van gegeven bevelen, 13 wegens dronkenschap, 1 wegens het te-lijf-gaan van den stokersbaas onder invloed van sterken drank, 2 wegensmis leiding om verlof te bekomen. 2 wegens onachtzaamheid, 2 wegens het zonder verlof verlaten van de fabriek, 24 voor plichtsverzuim, 8 wegens het niet opvolgen van voorschriften bepaald door de Directie en waarvan kennis is gegeven in de aanplakkast (art 13, bijzondere voorschriften werklieden reglement), 2 wegens dienstweigering, 3 wegens diefstal, 10 wegens weggaan na vooraf geweigerd verlof, 3 wegens vechten, 3 wegens het niet aanhebben van handleeren tijdens het poetsen van lantaarns, 2 met eene mondelijke berisping, 1 wegens het niet naar behooren halflichtmaken, 1 wegens het niet dragen van eene uniformpet, verstrekt door de Di rectie, 1 wegens beleediging, 1 wegens misleiding van een opzichter, 1 wegens het niet rapporteeren van een onaange stoken licht, 1 wegens onordelijk gedrag, 2 wegens het mee brengen van sterken drank, 1 wegens het niet naar behooren tüsschen-blusscheri, 1 wegens het niet in orde brengen van gewone lichten, 1 wegens het niet aansteken van 2 olie luchten, 1 wegens slapen in diensttijd. Aan boeten werd betaald f 515,19. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. I '.‘'sy

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 367