19 16 Aan de fabriek Trek vliet werden van af September 1907 161 straffen gegeven w.o.: 75 voor te laat komen, 1 voor wegbiyven zonder bericht. 1 voor plichtsverzuim, 73 voor het niet naar behooren prikken op de registreer-toestellen, 1 voor het niet tijdig berichten van verhindering tot werken wegens ziekte, 5 voor het laten prikken op de registreer-toestellen door een ander, 1 voor brutaliteit, 3 voor het niet op den bepaalden tijd inleveren van hun loonboekje, 1 voor zich ter ruste leggen in werktijd. 6 werklieden werden voorwaardelyk gestraft. Aan boeten werd betaald f 19,76. 7 werklieden werden veroordeeld tot het betalen eener schadevergoeding ten bedrage van f 4,94. 20 werklieden werden voorwaardeiyk veroordeeld tot het betalen eener schadevergoeding. De boeten bepaald voor het mankeeren op de appèls voor lantaarnopstekers en hunne assistenten werdén verminderd tot op de helft. Aan 3 werklieden werd wegens herhaalde vergrijpen eene straf opgelegd, bestaande uit 10% vermindering van loon gedurende drie maanden tot een totaal bedrag van f 63,87. De tusschenkomst van het scheidsgerecht werd 7 keer ingeroepen; bij 3 werklieden werd de opgelegde straf ge handhaafd en bij de overige werd zij verminderd. Drie werklieden werden wegens diefstal ontslagen. De gezamenlijke gebouwen, toestellen en roerende goederen van de gasfabriek Loosduinsche weg zijn, ingegaan 1 Juli 1905, by de makelaars D. Hudig Co. te Rotterdam bij beurspolis en voor den duur van 42 maanden verzekerd voor een kapitaal van f 2.372.770. Gezamenlijk met andere gemeente-eigendommen zyn bij de makelaars Marinkelle Co. te Amsterdam, bij beurspolis en voor den tijd van 6 jaren eindigende 1 Januari 1909 tegen brandschade verzekerd 1". Het administratiegebouw en de werkplaats in de Kazernestraat voor f 61.000 en de in dat gebouw aanwezige inboedel en magazijngoederen voor f 41.100. 2°. Het hulpbureau te Scheveningen voor f 7000 en de in dat gebouw aanwezige inboedel voor f 500. 3°. De werkplaats en het wachtlokaal te Scheveningen voor f 3000 en de daarin aanwezige inboedel en magazijn goederen voor f 5500. 4°. Het meubilair in elk der vier wachtlokalen voor lan taarnopstekers voor f 450. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. A

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 368