35 I Aangenomen het voorstel tot het in gebruik geven van Gemeentegrond en het verleenen van subsidie aan de Vereeniging „Haagsche Volksspeelterreinen”. Aangenomen het voorstel tot overneming in eigendom enz. van het ten westen van de Beeklaan op grond gebied van 's-Gravenhage gelegen gedeelte van den straatweg ’s-GravenhageLoosduinen. Gewijzigd aangenomen het voorstel tot vaststelling van een adres aan de Regeering, betreffende maatregelen tegen waterverontreiniging. Aangenomen het voorstel tot verleening van een crediet van f 185.000 voor uitbreiding der machinerieën in de Gemeentelijke Electrische Centrale. 3 Juni. Bepaling van den koers van inschrijving der 4 pCt. geldleening van ten hoogste f 4.000.000. Beraadslaging over het voorstel tot reorganisatie van de Bank van Leening; de verdere beraadslaging wordt verdaagd. 10 Juni. Voortzetting der beraadslaging over het voor stel tot reorganisatie van de Bank van Leening. De verdere behandeling wordt geschorst. Voortzetting van de beraadslaging over de motie van het Raadslid Vas Dias betreffende openbare aanbesteding van het cokesvervoer. De motie wordt door den voor steller ingetrokken. Aangenomen een voorstel om aan de Regeering te vragen de indiening van een wetsontwerp tot onteigening, noodig voor de verbetering van den toestand van en bij de Wassenaarschestraat. Beschikbaarstelling van een crediet van f 2.227.000 voor het oprichten van een openbaar slachthuis. 24 Juni. Voorzetting der beraadslaging over het voor stel tot reorganisatie van de Bank van Leening. Be sloten tot het houden van een tweede lezing van de betrekkelijke regeling in de volgende Vergadering. s Juli. Beraadslaging over de voorstellen tot instelling van een gemeentelijk grondbedrijf. Aangenomen het voorstel van het Raadslid Vas Dias om de voorstellen te verzenden naar de afdeelingen. Na de tweede lezing van de Verordening voor de Bank van Leening wordt deze aangenomen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 36