19 24 Voortgebracht zijn 7.950.169 M3. gecarbureerd watergas. Per 100 M3. watergas werd gebruikt 59,47 K.G. cokes en 37,41 liter olie. Voor het overzicht der kosten van de fabricatie en van de opbrengst der nevenproducten, benevens de bepaling van den kostprijs van het watergas in de gashouders wordt ver wezen naar de rekening Watergasfabricatie No. IX van het Administratief Overzicht. Watergas werd gemaakt gedurende 362 dagen, waarvan 18 dagen met 3 toestellen gemiddeld 55 uur per etmaal. 201 dagen met 2 toestellen gemiddeld 41 uur per etmaal en 143 dagen met 1 toestel gemiddeld 21 uur per etmaal. Tusschen 15 en 17 Augustus werd geen watergas gemaakt. De duur van het warmblazen was op 2 a 3 minuten en die van het gasmaken op 7 minuten gesteld. De gemiddelde lichtsterkte van het watergas was 15,29 Eng. kaarsen, het S. G. 0,647 en het koolzuurgehalte 2,9%. In het geheel zijn voortgebracht 40.955.827 M3. gemengd gas. Indien de dagelijks verkregen hoeveelheden gas worden herleid tot een temperatuur van 60° F. en een barometerstand van 760 mM. zijn voortgebracht 41.582.647 M3. of 1,53 pro cent meer. Per 1000 K.G. kolen zijn dan voortgebracht 282,46 M3. steenkolengas, terwijl per 100 M3. watergas 36,84 L. olie en 58,57 K.G. cokes zijn verbruikt. Voor verhooging der lichtkracht werd aan de fabriek Loos- duinsche Weg 99.240 L. benzol van 90 pCt. gebruikt. Aangezien de toevoeging van benzoldamp aan het gas achter de fabrieksgasmeters plaats heeft, uitgezonderd eene kleine hoeveelheid voor carburatie bij den naphtalinewasher. is de hoeveelheid gas 28.000 M3.) afkomstig van de benzol niet onder het productiecijfer begrepen. De lichtsterkte van het gas, welke op alle werkdagen aan de gasfabriek volgens de voorschriften der gasreferees te Londen werd bepaald, heeft gemiddeld 17,06 kaarsen bedra gen tegen 16,11 in het vorig jaar; het soortelyk gewicht Voor het overzicht der kosten van de fabricatie en van de opbrengst der nevenproducten, benevens de bepaling van den kostprijs v.an het kolengas in de gashouders wordt ver wezen naar de rekeningen Kolengas-fabricatie L. D. W. en T.V. No. VIII en No. X van het Administratief Overzicht. Voor de fabricatie van gecarbureerd watergas aan de fabriek Loosd. Weg werden gebruikt: 2.974.396 liters olie. 4.728.101 K.G. cokes voor de generatoren. 1.810.380 uitziftsel voor de stoomketels. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 376