I 36 I der Aangenomen een motie van het Raadslid Vas Dias, houdende uitnoodiging eene wijziging van het tarief van het haven- en liggeld voor te stellen in dien zin, dat vaartuigen ook kunnen worden toegelaten tot een abonnement. 22 Juli. Beraadslaging over het voorstel tot het aan leggen van eene nieuwe straat Spui -Buitenhof, met gedeeltelijke omlegging van het Lange Achterom en tot het aanvragen van een onteigening van de daartoe be- noodigde perceelen en in verband hiermedehet voor stel tot het aangaan van een transactie met den Staat der Nederlanden, betreffende grond aan de Kortenaer- kade en grond, behoorende tot het Departement van Buitenlandsche Zaken. De verdere behandeling van deze voorstellen wordt aangehouden tot eene volgende vergadering. 5 Augustus. Instelling van eene Commissie tot onder zoek van hel zangonderwijs aan de openbare lagere scholen. Beschikbaarstelling van gelden voor eerste inrichting van den Gemeentelijken keuringsdienst van eet- en drink waren. Beraadslaging over het voorstel om beschikbaar te stellen een bedrag, als gevolg van een nieuwen werk- rooster voor de Openbare Reiniging. Het voorstel wordt aangehouden tot eene volgende vergadering. 26 Augustus. Besloten tot stichting van een school- bad en om de exploitatie op te dragen aan de Vereeniging „liet Haagsche Volks- en Schoolbad”. Interpellatie van het Raadslid Vas Dias in zake hei automobiel-ongeluk aan het Kanaal. 3 September. Installatie van de her- en gekozen Raads leden. Benoeming van drie Wethouders en samenstelling der Ra adscom m i ssiën Voorloopige vaststelling van de Gemeen terekening over 1906. Samenstelling van de afdeelingen voor het onderzoek van de Ontwerp-begrootingen der Gemeente en Gemeentebedrijven voor 1908. Interpellatie van het Raadslid Ter Laan over maat-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 37