19 32 5,55 7.967,64 5 r 3,59 5.153,07 0,86 1.230,07 10,89 14.477,09 voor 7,66 1,25 f 10.995,57 5 1.789,50 26,20 f 56 p. install, f ff Er zijn dus bijgekoinen 3.947 gasverbruikers op meter met 16.399 lichten en 1 verbruiker op abonnement met 7 lichten. Bovendien zijn nog aanwezig 19 zoogenaamde tusschen- meters met 82 lichten. In dit jaar werden totaal ingeschreven 4544 Muntgasmeter- installaties, waarvan 1436 geheel nieuw en 2961 in perceelen, waarin reeds eene muntgas- of particuliere gasleiding aan wezig was, gemaakt werden, terwijl 147 bestaande installation op andere verbruikers werden overgeschreven. Teruggenomen werden 3040 installation, waarvan 1138 voor verhuizingen; het aantal vermeerderde dus dit jaar met 4544—3187 of 1357 installatiën. Van 110 perceelen is ook de leiding weggenomen. Op 1 Januari 1907 waren in gebruik 6333 installatiën. Vermeerderd in 1907 met1357 Zoodat op ultimo December 1907 in ge bruik waren7690 installatiën. Bovendien zijn in de Gymnastieklokalen, behoorende bij de Gemeentescholen, aanwezig 34 muntgasmeters met 310 lichten. Het gas over deze meters afgeleverd, wordt met 8' cents per M3. betaald. Op 31 December 1907 waren nog 591 aanvragen ingeschre ven, waaraan moest worden voldaan. De installatiekosten bedroegen over 1907: Aan materiaal der services voor 1436 installatiën Aan arbeidsloon voor idem Aan materiaal der binnen leidingen voor idem Aan arbeidsloon der binnen leidingen voor idem Aan straatwerk der services voor idem Aan gastoestellen voor 1357 installaties Aan muntgasmeters 1357 installaties 35.553,40 Totaal per installatie Wegens levering van meerdere buisleiding of installatie- verandering werd in rekening gebracht f 278,18. Wegens overname of vergoeding van geplaatste muntgas leidingen in 52 perceelen f 517,15. Wegens overname van lampen, comforen en andere artikelen f 10,16. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. ff ff ff ff ff ff >1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 384