19 33 in 1906 Wegens vergoeding van schade toegebracht aan muntgas meters f 136,50. Voor 1351 verhuizingen en als zoodanig beschouwde aan vragen werd ingevolge art. 11 der Voorwaarden f 2,50 per verhuizing betaald f 3377,50. Bijbetaald werden17.592 M3. a f 0,01 per M3. voor 't ver bruik, dat in het jaar 1906 beneden 300 M3. was gebleven f 175,92. Het gemiddelde verbruik van 5055 muntmeters over een vol jaar bedroeg per muntmeter 467,81 M3. Voor de verantwoording der gasprijsverhooging bij levering over muntgasmeters wordt verwezen naar de rekening Exploi tatie Muntgasmeters enz., No. V van het Administratief Overzicht. Daaruit blijkt dat bij berekening van 1 ct. meer per M3. voor het gebruik over muntgasmeters (2 ct. voor de gymnastiek lokalen) op die rekening een verlies is geleden van f 1.947,75. Op verzoek der verbruikers wordt voor vele abonnement- lichten gasgloeilicht toegepast; de kosten van onderhoud worden door de gasfabrieken gedragen. Aan de abonnés wordt echter het verbruik van gewone gasvlammen ad 200 liter per uur in rekening gebracht. Op 31 December 1907 telde men op 6,02 inwoners 1 gas verbruiker, op ultimo December 1906 bedroeg dit eerste cijfer 6,48 inwoners. De verlichting bij particulieren eischte dit jaar 37.345.216 M3. tegen 34.372.827 M3. in het vorige jaar. Dit verbruik is dus met 2.972.389 M3. of 8,65 toegenomen. Onder het cijfer der verlichting bij particulieren is dat voor industriëele doeleinden begrepen. Op 31 December waren aangesloten 186 gasmotoren met 2284’/4 P.K. (de grootste met 90, de kleinste met >/4 P.K.). Op ultimo December 1906 waren deze cijfers 208 gasmotoren met 2193 PK De motoren eischten 1.008.474 M3. gas (tegen 1.124.298 M3. in 1906) zijnde 2,7% van het door particulieren verbruikte gas. Ten behoeve der verlichting der gemeentegebouwen werden gebruikt 427.066 M3. tegen 471.838 M3. in 1906, eene vermindering dus in het gebruik van 44.772 M3. of 9,49%. Het gezamenlijk gebruik van particulieren en de gemeente gebouwen heeft in 1907 bedragen: 37.772.282 M3. 34.844.665 dit jaar dus meer2.927.617 M3. of 8,40 De gemeente tfelde op 1 Januari 1907, 248.959 inwoners en °P 1 Januari 1908, 254.502 inwoners; de bevolking is dus in 1907 met 5543 personen of 2,23% toegenomen. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIËKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 385