19 34 90,39 4 HOOFDSTUK VIII. 5526 lichten. 88 4.000,- 35,45 Publieke verlichting. Blijkens het verslag over 1906 werden op 1 Januari 1907 ontstoken5522 L-'- Van de lantaarns, behoorende tot de zomer- verlichting te Scheveningen werden ontstoken bij de opening van het badseizoen Overbrengen 5614 lichten. Deelt men het gezamenlijk verbruik van particulieren en de gemeentegebouwen door het gemiddelde van het aantal inwoners op 1 Januari en 31 December, zijnde 251.730, dan krijgt men per inwoner een verbruik van 150,05 M3. tegen 141,93 M3. in het vorige jaar. Per licht (meter- en abonnementslichten) heeft het ver bruik 129,96 M3., per verbruiker 891,61 M3. bedragen. In 1906 zijn deze getallen respectievelijk 127,97 M3. en 907,04 M3. geweest. Onder de 37.772.282 M3. gas door particulieren en de ge meentegebouwen gebruikt, zijn begrepen 3.177.726 M3., die over muntgasmeters (gewone en in de gymnastieklokalen; zijn afgeieverd, benevens 171.952 M3. aan den concessionaris der gasverlichting te Rijswijk. Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar d.e Gas rekening, No. XII van het Administratief Overzicht. Volgens het verslag over 1906, pag. 44, was het bedrag van Dubieuse vorderingen. f 5.391,23 Hiervan is ontvangen in het dienst jaar 1907 f 1.265,39 En overgebracht op het dienstjaar 1908 als nog verhaalbaar -1.355,78 En oninbaar gebleken f 4.035,45 Waarvan kon afgeboekt worden op de Reserve voor Dubieuse vorderingen terwijl het te weinig gereserveerde restant f als verlies moest worden geboekt en onder „Onvoorzien” in Art. VIII der Lasten van de Bedrijfsrekening is opgenomen. Onder de post Gasverbruikers in het Debet der Balans is begrepen eene som van f 7.596,05 voor dubieuse vorderingen wegens gas, meterhuur en kwitantiezegels. Hiertegenover is ditmaal f4500 gereserveerd, welk bedrag wordt vermoed voldoende te zullen zijn. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 386