'1 37 Raadsleden Van Malsen c s., om dit voorstel niet aan ■.-Jl regelen, betreffende den om vang van en voorziening tegen de werkloosheid. 16 September. Regeling der bezoldiging van de hand- werkonderwijzeressen. Regeling van het onderwijs en het schoolgeld op den Gemeentelijken Handelscursus. De verdere behandeling wordt uitgesteld tot de volgende vergadering. Aangenomen het voorstel tot wijziging der Gemeente- begrooting voor 1907, in verband met de kosten ter zake van maatregelen betreffende de werkloosheid. 30 September. Voortzetting der beraadslaging over het voorstel tot regeling van het onderwijs en het school geld op den Gemeentelijken Handelscursus. De betrekke lijke verordeningen worden vastgesteld. Interpellatie van het Raadslid Wesseling in zake de ordeverstoringen op de Groote Markt. 14 October. Aangenomen een voorstel van het Raads lid Edersheim hetwelk door Burgemeester en Wet houders is overgenomen om aan de vereeniging van administratief personeel bij de Gemeentebedrijven op haar verzoek om extra betaling van sommig overwerk te antwoorden, dat, in afwachting van een te ontwerpen algemeene regeling van de rechtspositie der ambtenaren, eene regeling van het onderdeel, betaling van overwerk, achterwege blijven moet. 21 October. Aangenomen het voorstel om de openbare lagere school aan de Badhuisstraat te bestemmen voor het onderwijs aan achterlijke kinderen. Aangenomen het voorstel om eventueel met Kerk voogden der Nederduitsch-Hervormde Gemeènte aan te gaan een contract, betreffende wegruiming van huisjes om de Groote Kerk. Interpellatie van het Raadslid Ter Laan over de toe lating van leerlingen op burgerscholen en over den toestand van de hulpschool Jan-van-Gojenstraat. 23 October. Beraadslaging over het voorstel tot aan wijzing van de plaats voor het oprichten van een monument ter nagedachtenis van den natuurkundige Christiaan Huijgens. Aangenomen een voorstel van de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 38