19 45 1 k. Bloedlöogzoutgehalte der verschillende in bewerking zijnde loogen en aan den uitlaat cyaan washer. k Contróle op de lichtsterkten van geleverde gloeikousjes en gasverbruik van branders. »i. Contróle op dé qualiteit van de magazijngoëderen, zoo ver dit chemisch uitvoerbaar is, zooals op smeeroliën, verfstoften enz. geregeld, öf en hoever de injecteur van het carburatie toestel van Maxim Clark zal worden geopend. Tijdens het grootste verbruik wordt iederen avond de licht sterkte bepaald op de Bunsen Letheby-photometer met de 10 kaarsen Pentaanlamp als standaard; hierbij worden de voorschriften van de Gas-Referees te Londen gevolgd. Het soortelijk gewicht van het gas wordt dagelijks met de gas balans van Friedrich Lux bepaald; het calorisch effect met den calorimeter van Junkers. De gemiddelden van de uitkomsten der omschreven waar nemingen zijn van maand tot maand uitgerekend en mede gedeeld in bylage No. 1, welke ook de resultaten der waar nemingen, die door Dr. Romeny ter controleering verricht werden, bevat. In deze bijlage zyn tevens het door Dr. Romeny gevonden soortelijk gewicht, bepaald door rechtstreeksche weging, en het zwavelwaterstof-, ammonia- en koolzuurgehalte van het gas vermeld. Dr. Romeny deed zijne waarnemingen in het laboratorium der Hoogere Burgerschool aan de Stadhouders- laan, ongeveer 2000 M. van de fabriek verwijderd. Scheikundig onderzoek. Uitgevoerd werden, behalve de reeds genoemde onder zoekingen, 563 analyses. De volgende bepalingen en onderzoekingen werden gere geld gedaan Samenstelling van het lichtgas (volgensHempel of Bunte). b. Ammoniakgehalte van het gas, in- en uitlaat scrubbers. Watergehalte van het afgeleverd teer. d. Cyaangehalte van ruw en gezuiverd gas. e. Rookgasanalyses. f. Zwavelgehalte van de geleverde benzol. Onderzoek van de watergasolie. h. Zwavel- en blauwgehalte van de in gebruik zijnde ijzer aarde. i. Opnemingsvermogen voor naphtaline van de anthra- ceenolie. j. Zwavel-, ammoniak- en koolzuurgehalte van het ge zuiverde gas. VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. C.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 397