38 Beraadslaging over de mededeeling be te nemen en eene Commissie te benoemen, aan welke wordt opgedragen met Directeuren der Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen in overleg te treden omtrent bedoeld monument. 28. 29. 30 en 31 October en 1 en 2 November. Vast stelling van de begroetingen voor 1908 van de Ge meente, de Gasfabrieken, de Duinwaterleiding, de Tele- phoon, het Electrisch Bedrijf, het Pensioenfonds en de Bank van Leening. 11 November. Benoeming van een vijfden Wethouder Aangenomen het voorstel van het Raadslid Vas Dias betreffende de verbreeding van de Groote Halstraat. Beraadslaging over de mededeeling, betreffende een door Burgemeester en Wethouders in andere Gemeenten ingesteld onderzoek naar de kosten van schoolbouw. Beraadslaging over het praeadvies op de adressen van de Vereeniging „Scheveningen’s Belang”, betreffende electrische verlichting van straten te Scheveningen en tot het aanbrengen van verschillende veranderingen aldaar. Vaststelling van den maatstaf, waarnaar wordt geheven de Hoofdelijke omslag. 25 November. Aangenomen het voorstel tot het aan gaan van eene geldleening, groot f 10.000.000 nominaal ad 4 pCt., en tot vaststelling van de voorwaarden van i uitgifte. 1 2 December. Beraadslaging over de mededeeling be- I treffende de motie, aangaande wijziging van de Motor en Rijwielwet. Vaststelling der verordening op eet- en drinkwaren. 9 December. Besloten tot het doortrekken van den strandmuur te Scheveningen, daarvoor aan te gaan een overeenkomst met het Rijk, en daarvoor toe te staan een crediet. Interpellatie van het Raadslid Ter Laan betreffende het nemen van maatregelen in verband met de heer- schende werkloosheid. 16 December. Bepaling van den koers van uitgifte van van de eerste serie, groot f 6.000.000, van de geldleening, groot normaal circa f 10.000.000.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1907 | | pagina 39